Nowy Numer 29/2018 Archiwum

Regulamin badania ankietowego organizowanego w ramach projektu "Domowe finanse"

1. Organizator:

Instytut Gość Media.

Ankieta jest opublikowana na stronie internetowej http://gosc.pl/Domowe_finanse w ramach projektu „Domowe finanse”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Narodowym Bakiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. W ramach projektu, w terminie od 29 stycznia do 8 października 2017 r., opublikowany zostanie cykl edukacyjny składający się z 10 artykułów o tematyce ekonomicznej. Artykuły będą jednocześnie publikowane na ww. stronie projektu.

2. Cel:

Poznanie opinii czytelników na temat cyklu edukacyjnego „Domowe finanse”.

3. Adresaci:

Czytelnicy tygodnika „Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.gosc.pl z terenu całej Polski.

4. Ankiety:

Badanie ankietowe składa się z 10 ankiet, z których każda dotyczy innego artykułu ukazującego się w ramach ww. cyklu edukacyjnego. W ankiecie zamieszczone będą pytania o ocenę tematyki oraz jakość danego artykułu opublikowanego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” oraz na stronie http://gosc.pl/Domowe_finanse. Znajdą się w niej również pytania sprawdzające zrozumienie artykułu. Ankiety będą aktywne każdorazowo przez tydzień od dnia publikacji danego artykułu z cyklu „Domowe finanse”.

5. Losowanie nagród za udział w badaniu ankietowym:

Spośród tych uczestników każdej edycji badania ankietowego, którzy podadzą swój adres e-mail lub numer telefonu komisja wybierze każdorazowo drogą losowania pięciu laureatów.

6. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W badaniu ankietowym i w losowaniu nagród nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie ankiety.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety za pośrednictwem strony internetowej http://gosc.pl/Domowe_finanse, na której jest ona opublikowana.

Każdy uczestnik może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach danej edycji badania ankietowego i – jeśli zostanie wylosowany – otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Skład komisji losującej nagrody:

ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”

Łukasz Gros – koordynator projektu „Domowe finanse”

Wiesława Dąbrowska-Macura – sekretarz redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”

8. Rozstrzygnięcie 10 edycji badania ankietowego i nagrody:

Rozstrzygnięcie danej edycji badania ankietowego nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po wygaśnięciu danej ankiety na ww. stronie internetowej.

Listy laureatów, zawierające ich nicki (pseudonimy), zostaną opublikowane na ww. stronie internetowej w miejscu poświęconym ankiecie niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej edycji badania ankietowego.

Lista laureatów wszystkich 10 edycji badania ankietowego zostanie opublikowana na stronie projektu 13 października 2017 r.

Nagrody przewidziane w ramach wszystkich 10 edycji: portfele polskiej renomowanej marki.

Organizator poinformuje laureatów badania ankietowego o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, używając adresów e-mail lub numerów telefonów podanych w zgłoszeniu w ankiecie, w terminie do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia. Na tym etapie każdy z laureatów zostanie poproszony o podanie adresu pocztowego, na jaki przesłana ma zostać nagroda. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Nagrody zostaną przesłane laureatom za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu trzech tygodni od rozstrzygnięcia na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@gosc.pl, lub braku możliwości poinformowania uczestnika o nagrodzie i sposobach jej wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Praw wynikających z uczestnictwa w badaniu ankietowym, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść na osoby trzecie.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

W trakcie trwania ankiety Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w ankietach oraz zmiany czasu trwania danej ankiety, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie http://gosc.pl/Domowe_finanse.

Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w badaniu ankietowym, zobowiązane są do przesłania wraz z odpowiedziami pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w badaniu i losowaniu. Dokonać tego należy na adres: projekt@gosc.pl.

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia badania oraz losowania nagród i dostarczenia nagród laureatom. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie i dostarczenie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o ankiecie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 16.01.2017 r.

« 1 »
Poprzednie cykle edukacyjne