Nowy numer 15/2024 Archiwum

Historia

Diecezja legnicka została wydzielona z archidiecezji wrocławskiej, obejmując ok. 8,5 tys. km2. Hierarchicznie stanowi sufraganię metropolii wrocławskiej.

 •  25.03.1992 – Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” diecezji legnickiej. Mianowanie pierwszym Biskupem Legnickim ks. Bpa Tadeusza Rybaka, Biskupem Pomocniczym ks. Bpa Adama Dyczkowskiego. Podniesienie do godności Katedry kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy.
 •  19.04.1992 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Caritas Diecezji Legnickiej.
 •  24.05.1992 – Ingres pierwszego Biskupa Legnickiego do Katedry i inauguracja Diecezji.
 •  23.07.1992 – Uroczyste rozpoczęcie w Lubinie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Legnickiej.
 •  3.10.1992 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
 •  10.1992 – Wydanie pierwszego numeru „Legnickich Wiadomości Diecezjalnych” - urzędowego pisma Legnickiej Kurii Biskupiej.
 •  12.1992 – Wydanie pierwszego „Schematyzmu Diecezji Legnickiej”.
 •  25.03.1993 – Erygowanie przez Biskupa Legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Powołanie do istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy - instytucji mającej na celu niesienie pomocy duchowej i materialnej nowo powstałej uczelni.
 •  25.03.1993 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów.
 •  28.03.1993 – Wydanie Dekretu Biskupa Legnickiego wprowadzającego w Diecezji posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
 •  6.06.1993 – Wydanie Dekretu Biskupa Legnickiego w sprawie powstania Diecezjalnych Kolegiów Teologicznych w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.
 •  17.07.1993 – Odwołanie przez Ojca Świętego z Diecezji Legnickiej Biskupa Pomocniczego Adama Dyczkowskiego i ustanowienie go Biskupem Zielonogórsko-Gorzowskim.
 •  29.08.1993 – Zakończenie w Katedrze Legnickiej z udziałem Episkopatu Polski peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 •  09.1993 – Przeniesienie siedziby Legnickiej Kurii Biskupiej z pomieszczeń plebani katedralnej do budynku przy ul. Jana Pawła II w Legnicy, który Diecezja Legnicka otrzymała w ramach rekompensaty za mienie kościelne odebrane po II wojnie światowej przez władze komunistyczne.
 •  3.09.1993 – Wydanie pierwszego numeru legnickiej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela”.
 •  16.10.1993 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Katolickiego Uniwersytetu Ludowego z siedzibą w Chojnowie.
 •  17.11.1993 – Uroczyste otwarcie i poświęcenie przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. Abpa Józefa Kowalczyka Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
 •  24.03.1994 – Afiliacja przez Kongregację Wychowania Katolickiego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej do Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Otwarcie przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu studium teologii w Legnicy.
 •  25.03.1994 – II rocznica ustanowienia Diecezji Legnickiej. Powołanie przez Biskupa Legnickiego, za aprobatą Stolicy Apostolskiej, Legnickiej Kapituły Katedralnej. Ustanowienie przez Biskupa Legnickiego odznaczenia diecezjalnego „Zasłużony dla Diecezji Legnickiej”. Odznaczenie to przyznawane jest corocznie.
 •  9.04.1994 – Przekazanie dla Diecezji Legnickiej przez Metropolitę Wrocławskiego ks. Kard. Henryka Gulbinowicza relikwii Św. Jadwigi Śląskiej. Umieszczenie relikwii w Sanktuarium w Legnickim Polu.
 •  4.05.1994 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
 •  18.09.1994 – Konsekracja kościoła w Zebrzydowej.
 •  7.10.1994 – Audiencja Biskupa Tadeusza Rybaka u Ojca Świętego Jana Pawła II. Wręczenie Ojcu Świętemu zaproszenia do odwiedzin Diecezji Legnickiej.
 •  19.10.1994 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Katolickiego Uniwersytetu Ludowego z siedzibą w Strzegomiu.
 •  6.11.1994 – Rozpoczęcie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Legnicy.
 •  18.11.1994 – Diecezjalny Kongres na temat narkomanii.
 •  3.12.1994 – Powołanie przez Ojca Świętego do godności Biskupa ks. dra Stefana Regmunta, rektora Wyższego Seminarium Duchownego, przydzielenie mu stolicy tytularnej Castel Mediano i ustanowienie go Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej.
 •  6.01.1995 – Przyjęcie przez Biskupa nominata Stefana Regmunta sakry biskupiej z rąk Ojca Świętego w Bazylice św. Piotra w Watykanie.
 •  21.01.1995 – Wprowadzenie w Katedrze Legnickiej Biskupa Stefana Regmunta w posługę pasterską.
 •  25.03.1995 – Wznowienie działalności Bractwa Świętego Józefa związanego z kościołem brackim św. Józefa w Krzeszowie.
 •  2.04.1995 – Konsekracja kościoła w Dłużynie Wielkiej.
 •  27.08.1995 – Diecezjalna Olimpiada Ministrantów w Piechowicach.
 •  5.11.1995 – Rozpoczęcie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Legnicy.
 •  24-25.11.1995 – Diecezjalny Kongres na temat alkoholizmu.
 •  5.01.1996 – Pobłogosławienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II kopii Obrazu Matki Bożej Łaskawej podczas audiencji Biskupa Legnickiego w Watykanie.
 •  20.01.1996 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Akcji Katolickiej zrzeszającej katolików świeckich, świadomych odpowiedzialności za Kościół w świecie współczesnym.
 •  19.03.1996 – Poświęcenie przez Metropolitę Gnieźnieńskiego ks. Abpa Henryka Muszyńskiego, przybyłego na zaproszenie Bpa Tadeusza Rybaka, nowej kaplicy w Wyższym Seminarium Duchownym.
 •  25.03.1996 – IV rocznica ustanowienia Diecezji Legnickiej. Uroczystość rozpoczęcia peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, z udziałem Metropolity Wrocławskiego ks. Kard. Henryka Gulbinowicza i biskupów sąsiednich diecezji.
 •  22.04.1996 – Uroczyste obchody 755-lecia Bitwy pod Legnicą. Biskup Legnicki sprawował uroczystą Eucharystię w sanktuarium św. Jadwigi w Legnickim Polu, w której uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz służb mundurowych.
 •  10-28.06.1996 – - Nawiedzenie Diecezji Legnickiej przez peregrynującą po Polsce Czcigodną Figurę Matki Bożej Fatimskiej.
 •  15.08.1996 – Udostępnienie internetowej strony WWW Diecezji Legnickiej.
 • 09.1996 – Rozpoczęcie konkursu dla dzieci i młodzieży dotyczącego znajomości życiorysu i nauczania Jana Pawła II, będącego przygotowaniem do przyjazdu Ojca Świętego do Legnicy.
 •  11.1996 – Wydanie pierwszego tomu serii „Biblioteka Diecezji Legnickiej”.
 •  16.11.1996 – Dziękczynna pielgrzymka kapłanów Diecezji do Krzeszowa z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II, z udziałem ks. prof. Stanisława Nagy’ego.
 •  3-4.12.1996 – Diecezjalny Kongres na temat rodziny.
 •  8.01.1997 – Ogłoszenie przez Stolicę Apostolską oficjalnego programu papieskiej wizyty w Polsce, obejmującego również Legnicę. Zorganizowanie przez Legnicką Kurię Biskupią konferencji prasowej z udziałem Biskupa Legnickiego, przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego oraz przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, którym przewodniczyli Wojewoda Legnicki i Prezydent Legnicy.
 •  17.01.1997 – Zaprezentowanie znaku papieskiej wizyty w Legnicy, czyli tzw. logo.
 •  11.02.1997 – Wizyta w Legnicy wspólnej komisji kościelno-rządowej pod przewodnictwem Bpa Jana Chrapka, powołanej dla oceny prac przygotowujących papieską pielgrzymkę.
 •  17.05.1997 – Wizyta w Legnicy specjalnej komisji z ks. prałatem Piero Marinim, mistrzem ceremonii papieskich, w związku ze zbliżającą się pielgrzymką Ojca Świętego.
 •  8.05.1997 – Finał diecezjalnego konkursu dla dzieci i młodzieży, poświęconego znajomości osoby Jana Pawła II. W konkursie wzięło udział ponad 32 tys. dzieci i młodzieży z terenu Diecezji. Nagrodzone prace znalazły się w wydanej z tej okazji książce pt. „Ojcze Święty, chcę Ci powiedzieć...”.
 •  2.06.1997 – Historyczna wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy. Uroczysta Liturgia pod przewodnictwem Ojca Świętego na legnickim lotnisku, z udziałem ponad 300 tys. pielgrzymów, podczas której Jan Paweł II w swoim słowie podkreślił ważność pracy ludzkiej i konieczność troski o ludzi pracy. Koronacja papieskimi koronami XIII-wiecznego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Nawiedzenie Legnickiej Katedry przez Ojca Świętego.
 •  06.1997 – Ogłoszenie Listu Pasterskiego Biskupa Legnickiego wyrażającego wdzięczność Panu Bogu za łaskę nawiedzenia Diecezji przez Następcę św. Piotra - Jana Pawła II, a także podziękowanie wiernym Diecezji Legnickiej za przygotowanie papieskiej pielgrzymki i godny w niej udział.
 •  07.1997 – Powódź na terenie Dolnego Śląska. Powołanie przez Biskupa Legnickiego Biskupiego Komitetu Pomocy Powodzianom na czele z ks. inf. Władysławem Bochnakiem. Powołanie trzech ośrodków diecezjalnych: w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu, odpowiedzialnych za gromadzenie i przekazanie darów potrzebującym. Dzięki ofiarności diecezjan udzielono pomocy powodzianom z Diecezji Legnickiej, jak i sąsiedniej Archidiecezji Wrocławskiej. Biskupie miasto Legnica zostało cudownie ocalone dzięki wstawiennictwu i opiece Matki Bożej, której ukoronowany krzeszowski wizerunek przebywał w tym czasie w Legnickiej Katedrze, oraz dzięki niezwykłej wręcz mobilizacji Legniczan, którzy stanęli w obronie miasta. Za ocalenie miasta Biskup Legnicki wraz z wiernymi złożył dziękczynienie Panu Bogu w Katedrze Legnickiej w pierwszą niedzielę sierpnia.
 •  17.08.1997 – Uroczystość intronizacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowskim Sanktuarium. Homilię wygłosił Kard. Józef Glemp Prymas Polski, wśród gości obecny był Kard. Henryk Gulbinowicz, biskupi polscy i zza granicy, około 15 tys. pielgrzymów z liczną grupą pielgrzymów z Czech i Niemiec.
 •  13.09.1997 – Inauguracja Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sanktuarium Krzeszowskim.
 •  20.09.1997 – Pierwsza po wojnie konsekracja nowego kościoła w Legnicy. Biskup Legnicki konsekrował kościół pw. MB Królowej Polski, w konsekracji uczestniczył Metropolita Wrocławski ks. Kard. Henryk Gulbinowicz.
 •  11.10.1997 – Otwarcie Centrum Formacji Charytatywnej Caritas w Legnicy, mającego zapewnić profesjonalne szkolenie wszystkich wolontariuszy włączających się w prace parafialnych wspólnot charytatywnych.
 •  20.10.1997 – Inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Homilię wygłosił Biskup Toruński Andrzej Suski, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny, pt. „Wspólnota pracy w perspektywie Eucharystii w świetle homilii Jana Pawła II wygłoszonej 2 VI 1997 r. w Legnicy” wygłosił ks. inf. prof. dr hab. Jan Krucina z Papieskiego Fakultetu Teologicznego z Wrocławia.
 •  10-16.11.1997 – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej poświęcony nauczaniu Ojca Świętego, wygłoszonemu podczas Jego apostolskiej pielgrzymki w Legnicy. Motto: „Spór o człowieka trwa”.
 •  16.11.1997 – Wydanie pierwszego 8-stronicowego numeru edycji legnickiej „Niedzieli” w tzw. pełnym kolorze.
 •  23.11.1997 – Inauguracja działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Diecezji Legnickiej.
 •  4-6.12.1997 – IV Diecezjalny Kongres poświęcony młodzieży.
 •  12.1997 – Rozpoczęcie diecezjalnego konkursu dla dzieci i młodzieży, nawiązującego do wizyty Jana Pawła II w Legnicy, pod hasłem: „Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty i dziękujemy”.
 •  5-20.01.1998 – Wizyta „Ad limina Apostolorum” w Rzymie Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka oraz Biskupa Pomocniczego Stefana Regmunta.
 •  16.02.1998 – Obrady Legnickiej Kapituły Katedralnej wraz z księżmi dziekanami w Legnicy. Relacja Biskupa Legnickiego z przebiegu styczniowej wizyty w Stolicy Apostolskiej. Podjęcie ustaleń dotyczących przebiegu Roku Wielkiego Jubileuszu w Diecezji oraz misji i rekolekcji, kończących się aktem oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Złożenie w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów prośby o nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej świątyni pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.
 •  25.03.1998 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Diecezjalnego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Ogłoszenie Listu Pasterskiego Biskupa Legnickiego wzywającego do jak najlepszego przygotowania się do obchodów Jubileuszu roku 2000.
 •  2.04.1998 – Koronacja przez Biskupa Legnickiego w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Umieszczenie decyzją ks. Bpa Tadeusza Rybaka obrazu w kaplicy seminaryjnej.
 •  25.04.1998 – Diecezjalny Dzień Skupienia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Katedrze Legnickiej. Homilię i wykład nt.: „Zadania duszpasterza w naszej współczesności - próba zrozumienia naszych czasów” wygłosił ks. Abp Ignacy Tokarczuk.
 •  05.1998 – Finał kolejnego diecezjalnego konkursu dla dzieci i młodzieży, poświęconego upamiętnieniu wizyty Jana Pawła II w Legnicy „Ojcze Święty, dziękujemy i pamiętamy...”. Modlitwie dziękczynnej przewodniczył oraz nagrody wręczył ks. Bp Stefan Regmunt.
 •  2.06.1998 – I rocznica wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Legnicy. Poświęcenie i uroczyste otwarcie przez Bpa Tadeusza Rybaka Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego. W Legnickiej Katedrze odbył się koncert zatytułowany „Tu es Petrus”, na który złożyły się teksty poetyckie, utwory muzyczne, fragmenty homilii Jana Pawła II z Legnicy i tytułowa kantata autorstwa prof. Mariana Sawy, skomponowana specjalnie z okazji wizyty Jana Pawła II w Legnicy.
 •  23.08.1998 – Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jacka do kościoła parafialnego pod Jego wezwaniem w Legnicy.
 •  29.08.1998 – Uroczystość ogłoszenia tytułu Bazyliki Mniejszej dla świątyni pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. Abpa Józefa Kowalczyka. Świątynia ta w świetle przeprowadzonych badań, chroni w swoim wnętrzu najstarszy wizerunek Matki Bożej w Polsce i jeden z pięciu najstarszych w Europie.
 •  30.08.1998 – Uroczystość poświęcenia i odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w Legnicy pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. Abpa Józefa Kowalczyka.
 •  16-17.09.1998 – XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki w Domu Rekolekcyjnym WSD w Szklarskiej Porębie.
 •  9/10.1998 – Organizacja przez Caritas Diecezji Legnickiej jednodniowych dni skupienia dla mieszkańców poszczególnych dekanatów w Domu Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim.
 •  2-3.10.1998 – Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej.
 •  16.10.1998 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej: wspólna modlitwa Biskupa Legnickiego oraz diecezjan za Ojca Świętego Jana Pawła II z racji XX rocznicy Jego wyboru na Stolicę św. Piotra.
 •  29.10.1998 – Zakup budynku przez Diecezję Legnicką z przeznaczeniem na Diecezjalne Muzeum Śląskiej Sztuki Sakralnej.
 •  9-15.11.1998 – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: „W hołdzie Janowi Pawłowi II w XX roku Pontyfikatu”.
 •  9.12.1998 – Poświęcenie przez Biskupa Legnickiego nowych pomieszczeń dla archiwum diecezjalnego.
 •  10.12.1998 – Pierwsze posiedzenie powołanego przez Biskupa Legnickiego Referatu ds. Mediów.
 •  12.12.1998 – Uroczystość wręczenia przez Biskupa Legnickiego 26 dyplomów magisterskich. Byli to pierwsi studiujący w Legnicy, od chwili powstania Diecezji, świeccy absolwenci Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.
 •  16.12.1998 – Udział Biskupa Legnickiego, Biskupa Pomocniczego, Wikariusza Generalnego oraz przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w Sesji Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce w Krakowie-Mogile.
 •  14.01.1999 – Udział delegacji Diecezji Legnickiej w Plenarnym Posiedzeniu Synodu Kościoła w Polsce we Wrocławiu.
 •  2.02.1999 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Diecezjalnej Rady ds. Powołań.
 •  25.03.1999 – VII rocznica ustanowienia Diecezji Legnickiej. Wyznaczenie przez Biskupa Legnickiego następujących świątyń, w których można uzyskać odpust jubileuszowy: Katedra pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy, Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu, kościół pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, kościół pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, kościół pw. św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu.
 •  25.03.1999 – Zaprzysiężenie w Katedrze Legnickiej członków nowej Rady Kapłańskiej.
 •  2.06.1999 – II rocznica pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Legnicy oraz koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. W Diecezji Legnickiej po raz pierwszy obchodzono liturgiczne wspomnienie MB Łaskawej.
 •  3.06.1999 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Udział Biskupów Diecezji Legnickiej i Görlitz we wspólnej polsko-niemieckiej procesji Bożego Ciała w Zgorzelcu.
 •  10.07.1999 – Otwarcie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Caritas w Lwówku Śląskim.
 •  21.08.1999 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w miejscowości Nowa Karczma.
 •  28-29.08.1999 – Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej pod hasłem „Jesteśmy Dziećmi Jednego Ojca”, pod patronatem ks. Bpa Stefana Regmunta.
 •  1.09.1999 – Rozpoczęcie Olimpiady Biblijnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, włączającej dzieci i młodzież do przeżywania Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
 •  5.09.1999 – Uroczysta Msza św. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy dla uczczenia wyniesionego rok wcześniej na ołtarze przez Jana Pawła II bł. Władysława Błądzińskiego - michality, który zginął w tym obozie.
 •  3.10.1999 – Poświęcenie przez Biskupa Legnickiego w Świebodzicach krzyża - pomnika Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Krzyże - pomniki Wielkiego Jubileuszu wzniesiono m.in. w parafii Okmiany - Wielki Las, na górze Chełmiec w Wałbrzychu, w Szczawnie Zdroju, na przełęczy Rędzińskiej k. Kamiennej Góry.
 •  24.10.1999 – Konsekracja kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie.
 •  7.11.1999 – Rozpoczęcie kolejnego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Legnicy.
 •  15.11.1999 – Ogólnopolskie spotkanie Kapelanów Więziennictwa w Karpaczu.
 •  28.11.1999 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w Bolesławcu.
 •  24.12.1999 – Rozpoczęcie w łączności z Ojcem Świętym Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
 •  7.02.2000 – Rozpoczęcie Diecezjalnej Pielgrzymki do Ziemi Świętej z okazji Jubileuszu Roku 2000.
 •  22.02.2000 – Ogłoszenie Listu Pasterskiego Biskupa Legnickiego zapraszającego duszpasterzy i wiernych na centralne uroczystości Roku Jubileuszowego w Diecezji Legnickiej 25 marca 2000 r. oraz 1000-lecia ustanowienia Metropolii Gnieźnieńskiej i Biskupstwa Wrocławskiego.
 •  25.03.2000 – Centralne uroczystości Wielkiego Jubileuszu w Diecezji Legnickiej z udziałem Metropolity Wrocławskiego ks. Kard. Henryka Gulbinowicza. Mszę św. koncelebrowali Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego Abp Jan Martyniak, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski Bp Piotr Libera, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Adam Dyczkowski, biskupi diecezji niemieckich: Görliz i Dresden-Meissen oraz czeskich Hradec Kralove i Litomierzyce, biskupi pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. W uroczystościach wzięli udział: Arcybiskup Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jeremiasz Anchimiuk i Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ryszard Bohusz, który był obecny wraz z przedstawicielami duchowieństwa. Ponadto przybyli także przedstawiciele władz Województwa dolnośląskiego i władz samorządowych, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, delegacje z parafii ze specjalną Świecą Jubileuszową, która została poświęcona w Katedrze, by po powrocie stanowiła w świątyni parafialnej jeden ze znaków trwającego Jubileuszu. Podczas Mszy św. nastąpiło uroczyste wyznanie wiary oraz akt oddania Diecezji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 •  26.03.2000 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w miejscowości Wilczy Las.
 •  1.05.2000 – Konsekracja kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu.
 •  06.05.2000 – Pielgrzymka Jubileuszowa Kapłanów Diecezji Legnickiej do Katedry Legnickiej. Homilię oraz okolicznościowy wykład wygłosił Biskup Kaliski Stanisław Napierała.
 •  29.05.2000 – Finał Olimpiady Biblijnej włączającej dzieci i młodzież do przeżywania Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Do Olimpiady przystąpiło 51383 uczniów z 222 szkół podstawowych i 74 gimnazjów. Dzieci nauczania początkowego wykonały około 16 000 prac plastycznych. Na zakończenie uroczystą Mszę św. odprawił ks. Bp Tadeusz Rybak, wręczono nagrody 30 laureatom.
 •  11.06.2000 – Konsekracja kościoła pw. św. Jana Bosko w Lubinie.
 •  30.06.2000 – Poświecenie kaplicy w Domu Księży Emerytów.
 •  1.07.2000 – Otwarcie Stacji Opieki Caritas i Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Legnicy, ośrodków opieki nad przewlekle chorymi.
 •  5-7.07.2000 – Udział Biskupa Legnickiego, Biskupa Pomocniczego, przedstawicieli duchowieństwa i wiernych Diecezji Legnickiej w obchodach Wielkiego Jubileuszu dla Polski w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego z udziałem Episkopatu Polski.
 •  31.07.2000 – Wizyta kardynała Joachima Meisnera w Legnicy i Krzeszowie.
 •  18.08.2000 – Wysyłka transportu płodów rolnych z Diecezji Legnickiej dla dotkniętej suszą Diecezji Siedleckiej.
 •  2.09.2000 – Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 •  17.09.2000 – Konsekracja kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamcze.
 •  23.09.2000 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego na górze Chełmiec w Wałbrzychu.
 •  30.09.2000 – Pielgrzymka katechetów i nauczycieli do Bazyliki Mniejszej w Krzeszowie z okazji Wielkiego Jubileuszu.
 •  7.10.2000 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w Czernicy.
 •  13.10.2000 – Konsekracja kościoła w Borowicach, par. Sosnówka.
 •  15.10.2000 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w Złotoryi.
 •  16.10.2000 – Poświęcenie i otwarcie przez Biskupa Legnickiego Domu Księży Emerytów jako szczególnego pomnika Roku Wielkiego Jubileuszu.
 •  5.11.2000 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w Kamiennej Górze.
 •  6.11.2000 – Obrady Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski w Centrum Formacji Charytatywnej w Legnicy.
 •  7.11.2000 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego Katolickiego Uniwersytetu Ludowego z siedzibą w Gryfowie Śląskim-Biedrzychowicach.
 •  7.12.2000 – Podsumowujące posiedzenie Komisji Obchodów Roku Wielkiego Jubileuszu w Diecezji Legnickiej.
 •  6.01.2001 – Zakończenie Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa roku 2000 uroczystą Mszą św. w Katedrze Legnickiej pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego.
 •  8.01.2001 – Posiedzenie komisji pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego w sprawie wystąpienia o wpisanie Krzeszowa na listę skarbów światowego dziedzictwa UNESCO.
 •  24.03.2001 – IX rocznica utworzenia Diecezji Legnickiej. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego, z homilią Biskupa Wrocławsko-Gdańskiego Kościoła Grekokatolickiego Włodzimierza Juszczaka.
 •  12-14.04.2001 – Święte Triduum Paschalne. Akcja rozprowadzania w Diecezji Legnickiej Chlebków Miłości.
 •  31.05-2.06.2001 – Uroczyste obchody 760-lecia Bitwy pod Legnicą.
 •  2.06.2001 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego na placu Orląt Lwowskich w Legnicy w dzień Matki Bożej Łaskawej. Msza św. w Katedrze Legnickiej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. Abpa Józefa Kowalczyka, z udziałem m.in. Ryszarda Kaczorowskiego prezydenta RP na uchodźstwie, wojewody wrocławskiego i przedstawicieli władz samorządowych.
 •  3.06.2001 – Transmisja Mszy św. z Katedry Legnickiej pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego dla TVP „Polonia”.
 •  17.06.2001 – Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w Prochowicach.
 •  30.06.2001 – Poświecenie Krzyża Jubileuszowego w Wojcieszowie.
 •  28.10.2001 – Poświęcenie kościoła pw. św. Mikołaja w Złotoryi, będącego najstarszym kościołem w mieście. Kościół po wieloletnich staraniach został przejęty od władz Kościoła Polskokatolickiego.
 •  3.11.2001 – Wykonanie kantaty poetycko-muzycznej „Klękam przed Przyjacielem”, poświęconej ks. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu w Lubinie, w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbe. 4 listopada podobny koncert odbył się w Katedrze Legnickiej.
 •  9.01.2002 – Posiedzenie wykładowców pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy w sprawie utworzenia czasopisma teologiczno-historyczno „Perspectiva”.
 •  24.01.2002 Międzyreligijny Dzień Modlitw w intencji pokoju na świecie w łączności z papieżem Janem Pawłem II. Uroczysta celebracja w Katedrze Legnickiej.
 •  11.02.2002 – Poświęcenie przez Biskupa Legnickiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze.
 •  6-13.03.2002 – Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu z okazji 10-lecia istnienia Diecezji Legnickiej.
 •  13.04.2002 – Główne uroczystości 10-lecia istnienia Diecezji Legnickiej. XXV rocznica konsekracji Biskupa Legnickiego. Eucharystia dziękczynna pod przewodnictwem Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa. W uroczystości wzięli udział: Metropolita Wrocławski Kard. Henryk Gulbinowicz, biskupi z Polski, Niemiec i Czech, biskupi Kościoła obrządku Bizantyjskiego oraz przedstawiciele kościołów siostrzanych: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Do Katedry Legnickiej przybyły także delegacje parafii Diecezji Legnickiej, aby podczas Mszy św. złożyć uroczyste „Wyznanie wiary”.
 •  8.05.2002 – Ustanowienie przez Biskupa Legnickiego kościoła św. Jacka w Legnicy Lokalnym Sanktuarium Diecezjalnym św. Jacka.
 •  2.06.2002 – V rocznica wizyty Jana Pawła II w Legnicy. 760-lecie Fundacji Krzeszowskiej. Sympozjum naukowe w kościele pw. św. Józefa w Krzeszowie. Uroczysta Msza św. w Bazylice Krzeszowskiej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. Abpa Józefa Kowalczyka.
 •  15.06.2002 – Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, z udziałem grup młodzieżowych z Czech i Niemiec.
 •  16.06.2002 – Uroczystość 350-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek.
 •  24.06.2002 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. XXV rocznica konsekracji ks. bp. Tadeusza Rybaka. Wspólna modlitwa we wszystkich świątyniach diecezji w intencji Najdostojniejszego Pasterza. Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem bp. legnickiego w Krzeszowie.
 •  15.08.2002 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Uroczysta Msza św. w Bazylice Krzeszowskiej z udziałem Jego Eminencji ks. Kard. Mariana Jaworskiego Metropolity Lwowskiego.
 •  14.09.2002 – Uroczystość intronizacji relikwii Krzyża św. w Jeleniej Górze w parafii Podwyższenia Krzyża św. z udziałem Abpa Francesco Tamburrino z Rzymu.
 •  15.09.2002 – Uroczystość nadania tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi pw. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu pod przewodnictwem Abpa Francesco Tamburrino.
 •  4.10.2002 – Sympozjum na temat bezrobocia w Wałbrzychu w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. ze specjalnym udziałem ks. Bpa Piotra Jareckiego.
 •  28.10.2002 – Konsekracja kościoła pw. św. Tadeusza w Legnicy.
 •  12.2002 – Ukazanie się pierwszego numeru naukowego czasopisma „Perspectiva - Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”.
 •  20.02.2003 – Podpisanie przez Biskupa Legnickiego dokumentu ustanawiającego Wspólnotę Szkół im. Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej.
 •  25.03.2003 – Powołanie przez Biskupa Legnickiego, za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej.
 •  29.03.2003 – Obchody 10-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego z okolicznościową homilią Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka. W uroczystości wzięli udział Metropolita Wrocławski Kard. Henryk Gulbinowicz oraz Bp Andrzej Suski Przewodniczący Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.
 •  3.05.2003 – Konsekracja kościoła pw. MB Królowej Polski w Polkowicach.
 •  10.05.2003 – Diecezjalna Pielgrzymka duchowieństwa do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przekazanie relikwii św. Stanisława dla Diecezji Legnickiej.
 •  2.08.2003 – Uroczystość 50-lecia święceń kapłańskich Biskupa Legnickiego.
 •  12.09.2003 – Poświęcenie monumentalnego Krzyża Milenijnego w Bolesławcu.
 •  2-4.10.2003 – Kongres Różańcowy Diecezji Legnickiej pod hasłem: „Kontemplować Chrystusa z Maryją”. Wykład inauguracyjny pt. „Skarb, który trzeba odkryć” wygłosił Biskup Radomski Zygmunt Zimowski. W ramach Kongresu wykłady wygłosili m.in. ks. prof. Józef Kudasiewicz i o. dr Kazimierz Pęk. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie. Mszy św. w Bazylice Krzeszowskiej przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Częstochowski Abp Stanisław Nowak.
 •  25.10.2003 – II Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Legnickiej.
 •  24.02.2004 – Ogłoszenie przez biskupa legnickiego, zgodnie z zarządzeniem Stolicy Apostolskiej, papieskiego Komunikatu o nowym podziale administracyjnym Kościoła Katolickiego na Dolnym Śląsku. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Diecezję Świdnicką, której biskupem został mianowany ks. prof. dr hab. Ignacy Dec - rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Stolicą nowej Diecezji została Świdnica Śląska, a jej patronem św. Stanisław Biskup i Męczennik. Katedrą nowej Diecezji ogłoszono kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy Śląskiej. Diecezja Świdnicka została włączona do Metropolii Wrocławskiej. Tworzy ją 13 dekanatów z dotychczasowej Diecezji Wrocławskiej oraz 8 dekanatów z Diecezji Legnickiej.
 •  24.03.2004 – Przekazanie w Gnieźnie przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego na ręce Biskupa Legnickiego relikwii św. Wojciecha dla Diecezji Legnickiej.
 •  27.03.2004 – Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Wojciecha i św. Stanisława - głównych Patronów Polski - w Diecezji Legnickiej pod hasłem: „Żywa wiara i ład moralny największym bogactwem człowieka, rodziny i narodu”. Na tę uroczystość i czas peregrynacji specjalne słowo i błogosławieństwo przesłał Ojciec Święty Jan Paweł II.
 •  29.05.2004 – Uroczystość zakończenia peregrynacji relikwii św. Wojciecha i św. Stanisława, pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Kard. Franciszka Macharskiego. Relikwie odwiedziły 56 parafii i domów zakonnych w 27 dekanatach Diecezji Legnickiej. Podczas uroczystości słowo pozdrowienia wygłosił - po raz pierwszy obecny w Katedrze Legnickiej - nowy Metropolita Wrocławski Abp Marian Gołębiewski.
 •  24.06.2004 – Ustanowienie przez Biskupa Legnickiego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu Lokalnym Sanktuarium Maryjnym Diecezji Legnickiej.
 •  10.2004 – Ukazanie się jubileuszowego 50. numeru „Legnickich Wiadomości Diecezjalnych” urzędowego pisma Diecezji Legnickiej.
 •  8-10.10.2004 – Pierwsze Forum Młodych Diecezji Legnickiej. Poświęcenie przez Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka „Krzyża Młodych” - wiernej kopii Krzyża Papieskiego, który towarzyszy Światowym Dniom Młodzieży.
 •  22.11.2004 – Wydanie Dekretu Biskupa Legnickiego powołującego do istnienia Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej.
 • 12.2004 – Ukazanie się nowego Schematyzmu Diecezji Legnickiej.
 •  13-14.02.2005 – Nawiedzenie Ikony Sedes Sapientiae w Diecezji Legnickiej. Ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości odwiedza wszystkie ośrodki akademickie świata. Od grudnia 2004 roku spotykają się przy niej na modlitewnym czuwaniu studenci i profesorowie polskich uczelni.
 •  8.03.2005 – Sympozjum naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej zorganizowane z okazji 100. rocznicy urodzin Hansa Ursa von Balthazara. Tematem sesji naukowej była postać i refleksja teologiczna szwajcarskiego teologa. Wykłady wygłosili: ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW - Warszawa) oraz ks. prof. dr hab. Marek Pyc (UAM - Poznań).
 •  19.03.2005 – Komunikat o przyjęciu przez Ojca Świętego Jana Pawła II rezygnacji z obowiązków Biskupa Ordynariusza Diecezji Legnickiej ks. Biskupa Tadeusza Rybaka oraz o mianowaniu przez Jego Świątobliwość ks. Biskupa Stefana Cichego, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej, Biskupem Ordynariuszem Diecezji Legnickiej.
 •  2.04.2005 – Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II.
 •  7.04.2005 – Uroczysta Msza św. dziękczynna za Jana Pawła II na legnickim rynku. Liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił bp Tadeusz Rybak. Modlitwę poprzedził rozpoczęty z dwóch przeciwległych stron miasta - w godzinie Miłosierdzia Bożego (15.00) - „Biały Marsz”, w którym udział wzięło kilka tysięcy Legniczan.
 •  19.04.2005 – Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski o wyborze nowego Papieża. Biskupem Rzymu (265) wybrany został wieloletni współpracownik Jana Pawła II - kardynał Józef Ratzinger, który przyjął imię Benedykta XVI.
 •  30.04.2005 – Ingres bp Stefana Cichego do katedry legnickiej. W uroczystej Mszy św. udział wzięli nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski, metropolita katowicki abp Damian Zimoń, biskupi z sąsiadujących diecezji Görlitz i Dresden-Meissen, delegacje Kościołów siostrzanych oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i parlamentarnych.
 •  11.05.2005 – Wydanie Dekretu Biskupa Legnickiego w sprawie przyjmowania Komunii Świętej pod obiema postaciami.
 •  18.05.2005 – Obchody 85. rocznicy urodzin Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej. Obchody objęły następujące wydarzenia: nadanie Gimnazjum w Iwinach (koło Bolesławca) imienia Jana Pawła II; uroczystą Mszę św. w Katedrze Legnickiej pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Stefana Cichego; prezentację z udziałem Biskupa Tadeusza Pieronka ostatniej książki papieskiej „Pamięć i tożsamość”; wystawę fotografii związanych z osobą Jana Pawła II wykonanych przez Arturo Mari.
 •  27.06.2005 – Wydanie Dekretu Biskupa Legnickiego powołującego do istnienia dekanat Szklarska Poręba.
 •  30.06.2005 – Uroczystość poświęcenia Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bolesławcu.
 •  26-29.08.2005 – XII Spotkanie Młodych w Krzeszowie. Ostatniego dnia Spotkania wśród młodzieży gościł oraz Mszy św. przewodniczył Biskup Legnicki Stefan Cichy.
 •  2.09.2005 – Obchody 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz 23. rocznicy tzw. „Wydarzeń Lubińskich”. Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie przewodniczył oraz homilię wygłosił Biskup Legnicki Stefan Cichy.
 •  3.09.2005 – VI Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 •  6.11.2005 – Uroczyste poświęcenie przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego kopii ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości. Kopia obrazu na stałe pozostanie w kościele akademickim pw. św. Józefa w Legnicy.
 •  10-11.2005 – Legnickie Dni Kultury Chrześcijańskiej.
 •  12.2005 – Ukazanie się pierwszego numeru „Gazetki Ministranckiej” wydawanej przez Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej i Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej.
 •  7.01.2006 – Pierwszy publiczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej pod tytułem „Wspólnie kolędujmy”. Inicjatorem powstania i opiekunem Orkiestry jest Biskup Stefan Regmunt - biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej.
 •  13.01.2006 – Poświęcenie przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego Zakładu Aktywności Zawodowej „Rosa” Caritas Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Artur Paprota, Prezydent Miasta Jeleniej Góry Bogusław Gałka oraz Dyrektor Caritas Polska Adam Dereń.
 •  24-25.02.2006 – Inauguracja kursu psałterzystów zorganizowanego dla kandydatów pochodzących z różnych dekanatów Diecezji Legnickiej.
 •  1.03.2006 – Rozpoczęcie działalności Biura Aktywizacji Bezrobotnych Caritas Diecezji Legnickiej.
 •  15.03-02.04.2006 – Dzieło „Znicz dla Jana Pawła II”. To akcja Caritas poświęcona pamięci Papieża Polaka, polegająca na rozprowadzaniu zniczy w ośrodkach akademickich i szkołach ponadpodstawowych na terenie diecezji. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na pomoc dzieciom w ramach programu „Skrzydła”.
 •  30.03.-02.04.2006 – Peregrynacja relikwii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Diecezji Legnickiej.
 •  2.04.2006 – Wspomnienie rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej. W całej diecezji odprawiano okolicznościowe Msze św. i nabożeństwa oraz zorganizowano występy artystyczne i wystawy, grupujące dzieci, młodzież i dorosłych z różnych środowisk.
 •  22.04.2006 – Pielgrzymka duchowieństwa Diecezji Legnickiej do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.
 •  29.04.2006 – I rocznica Ingresu Biskupa Legnickiego Stefana Cichego
 •  29-31.05.2006 – Sympozjum naukowe w Krzeszowie poświęcone malarzowi Michaelowi Leopoldowi Willmannowi, pt. „Jak Michael Willmann został Ślązakiem?”.
 •  10.06.2006 – Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej na temat „Media miejscem ewangelizacji oraz troski o człowieka”.
 •  1-9.08.2006 – XIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.
 •  15.08.2006 – Diecezjalny Odpust w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 •  25-28.08.2006 – XIII Spotkanie Młodych w Krzeszowie.
 •  2.09.2006 – VII Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 •  16.09.2006 – Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej do katedry legnickiej.
 •  7.10.2006 – Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca pod hasłem „Z różańcem w ręku przywracajmy nadzieję” do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 •  12-16.10.2006 – Obchody Dnia Papieskiego w diecezji legnickiej. Z tej okazji w diecezji odbyły się m.in. okolicznościowe wystawy poświęcone Papieżowi, sesja naukowa „Autorytet w życiu publicznym”, poporatorium „Boże Miłosierdzie”, wieczór poezji i wspomnień pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Dopełnieniem obchodów były Msze św. odprawiane w kościołach diecezji w intencji szybkiej beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
 •  21.10.2006 – Inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji legnickiej. Podstawowym założeniem dzieła jest poznawanie Objawienia Bożego w oparciu o Pismo św. i naukę Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie i indywidualnej formacji wiernych.
 •  18-25.01.2007 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji legnickiej.
 •  2.02.2007 – Obchody Dnia Życia Konsekrowanego.
 •  11.02.2007 – Obchody Światowego Dnia Chorego.
 •  21.02.2007 – Nabożeństwo pokutne duchowieństwa diecezjalnego w ramach ogólnopolskiej modlitwy przebłagalnej i dnia pokuty polskiego duchowieństwa. Modlitwa przebłagalna i pokutna duchowieństwa miała miejsce w legnickiej katedrze w Środę Popielcową. Przewodniczył jej, przy udziale biskupa pomocniczego Stefana Regmunta i biskupa seniora Tadeusza Rybaka, biskup legnicki Stefan Cichy.
 •  8.03.2007 – Diecezjalny finał XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Finaliści (3 osoby) reprezentowali diecezję w finale ogólnopolskim w Gliwicach w dniach 20-22 kwietnia br.
 •  21.3.2007 – Doroczna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 •  31.03.2007 – Obchody 15-lecia diecezji legnickiej. W głównych uroczystościach w katedrze legnickiej, oprócz biskupów legnickich oraz licznie zgromadzonych wiernych, udział wzięli: biskupi diecezji wrocławskiej, świdnickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, Görlitz, Drezna, Hradec Kralove, a także biskup wrocławsko-gdański Kościoła greckokatolickiego. Homilię wygłosił nuncjusz apostolski Józef Kowalczyk. W czasie Mszy św. 39 osobom przyznano odznaczenia „Zasłużony dla diecezji legnickiej”. Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa pod pomnikiem Jana Pawła II.
 •  1.04.2007 – Obchody XXII Światowego Dnia Młodzieży.
 •  14.04.2007 – Diecezjalna pielgrzymka służb mundurowych do Legnickiego Pola.
 •  12-20.04.2007 – Diecezjalna pielgrzymka wdzięczności do grobu Jana Pawła II. Okazją do pielgrzymki były rocznice: 15. istnienia diecezji oraz 10. wizyty Jana Pawła II w Legnicy. Pielgrzymce przewodniczyli biskupi legniccy.
 •  26.05.2007 – Uroczystość święceń diakonatu i prezbiteratu w katedrze legnickiej.
 •  2.06.2007 – Obchody 10-lecia wizyty Jana Pawła II w Legnicy i koronacji obrazu Matki Bożej z Krzeszowa. Miejscem obchodów było diecezjalne sanktuarium Maryjne w Krzeszowie. Mszy św., przy udziale biskupów legnickich, biskupów z diecezji Görlitz, Dresden-Meissen oraz delegata biskupa Hradec Kralove, przewodniczył metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski. Homilię wygłosił biskup legnicki Stefan Cichy.
 •  31.07-9.08.2007 – XV piesza pielgrzymka diecezji legnickiej na Jasną Górę.
 •  10.08.2007 – Obchody uroczystości św. Wawrzyńca na Śnieżce. W uroczystości, oprócz biskupów legnickich, udział wzięli biskupi z Hradec Kralove, prezydent Czech Vaclav Klaus, wicepremier Przemysław Gosiewski oraz licznie zgromadzeni wierni.
 •  13-15.08.2007 – III piesza pielgrzymka diecezji legnickiej do Krzeszowa.
 •  15.08.2007 – Uroczyste obchody diecezjalnego odpustu w Krzeszowie.
 •  24.08.2007 – Obchody 25. rocznicy zbrodni lubińskiej. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, z homilią kard. Henryka Gulbinowicza odbyła się w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lublinie. Wśród zebranych był również Prezydent RP Lech Kaczyński.
 •  24-27.08.2007 – XIV spotkanie młodych diecezji legnickiej w Krzeszowie,
 •  1.09.2007 – Diecezjalna pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa.
 •  7-9.09.2007 – Uroczystość diecezjalnych dożynek w parafii Pielgrzymka.
 •  29.09.2007 – Diecezjalna pielgrzymka katechetów i nauczycieli do Krzeszowa.
 •  6.10.2007 – Diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa.
 •  10.10.2007 – Peregrynacja relikwii św. Dominika Savio w diecezji legnickiej. Uroczysta Msza św. z ogłoszeniem świętego patronem ministrantów i lektorów diecezji legnickiej odbyła się w Lubinie, w kościele pw. św. Jana Bosko, pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefana Cichego.
 •  13-18.10.2007 – Obchody Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II - obrońca godności człowieka” w diecezji legnickiej. Oprócz licznych wydarzeń liturgicznych, w diecezji odbyły się m.in.: sesja naukowa Akcji Katolickiej pt.: „Synod szansą Kościoła lokalnego w 45. rocznicę Soboru Watykańskiego II”; „Wieczór pamięci i wspomnień” zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, poświęcony Janowi Pawłowi II; sesja naukowa w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego pt.: „Godność człowieka w Chrystusie”; piesza oraz rowerowa pielgrzymka do Legnickiego Pola.
 •  16.10.2007 – Inauguracja I Synodu Diecezji Legnickiej. Uroczystość rozpoczęła procesja z kościoła oo. Franciszkanów pw. św. Jana Chrzciciela do katedry, gdzie pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefan Cichego, z udziałem biskupa Stefana Regmunta i pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, odprawiona została uroczysta Eucharystia. Homilię wygłosił biskup Stefan Cichy. Sesja inaugurująca prace Synodu odbyła się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, znajdującym się w podziemiach kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy.
 •  17.10.2007 – Obchody XV rocznicy powstania Caritas Diecezji Legnickiej.
 •  17.11.2007 – Poświęcenie przez biskupa legnickiego Stefana Cichego ołtarza i kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu.
 •  1.12.2007 – Poświęcenie przez biskupa legnickiego Stefana Cichego ołtarza i kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu.
 •  15.12.2007 – Poświęcenie przez biskupa legnickiego Stefana Cichego ołtarza i kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.
 •  29.12.2007 – Komunikat Nuncjatury Apostolskiej o nominacji biskupa pomocniczego Stefana Regmunta na biskupa ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
 •  31.12.2007 – Poświęcenie przez biskupa legnickiego Stefana Cichego nowego ośrodka Caritas Diecezji Legnickiej we Lwówku Śląskim.
 •  6.01.2008 – Uroczyste pożegnanie biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Stefana Regmunta w diecezji legnickiej.
 •  18-26.01.2008 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji legnickiej.
 •  2.02.2008 – Obchody Dnia Życia Konsekrowanego.
 •  9.02.2008 – II Sesja Plenarna I Synodu Diecezji Legnickiej.
 •  11.02.2008 – Obchody Światowego Dnia Chorego.
 •  7.03.2008 – Diecezjalny finał XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Finaliści (3 osoby) reprezentowali diecezję w finale ogólnopolskim w Gnieźnie w dniach 18-20 kwietnia br.
 •  15.03.2008 – Obchody uroczystości św. Józefa, patrona Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Centrum kultu św. Józefa znajduje się w Krzeszowie, gdzie założone zostało Bractwo Świętego Józefa (XVII w.).W Krzeszowie znajduje się kościół pw. św. Józefa, który gromadzi najwięcej na świecie obrazów i fresków przedstawiających świętego.
 •  16.03.2008 – Obchody XXIII Światowego Dnia Młodzieży.
 •  28.03.2008 – Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 •  2.04.2008 – Obchody 3. rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II w diecezji.
 •  2-14.04.2008 – Diecezjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej.
 •  12.04.2008 – Diecezjalna pielgrzymka służb mundurowych do Legnickiego Pola.
 •  19.04.2008 – Dzień skupienia dla duchowieństwa diecezji legnickiej w Trzebnicy.
 •  3.05.2008 – Diecezjalna pielgrzymka Straży Pożarnej do Krzeszowa.
 •  18.05.2008 – Uroczystość ogłoszenia Marii de Mattias patronką Bolesławca.
 •  24 maja - Uroczystość święceń diakonatu w katedrze legnickiej.
 • 31.05.2008 – Uroczystość święceń prezbiteratu w bazylice krzeszowskiej.
 •  2.06.2008 – Obchody jubileuszu 15-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej i 10-lecia poświęcenia Biblioteki im. Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym.
 •  14.06.2008 – Otwarcie pierwszej w diecezji galerii ikon przy kościele pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela.
 •  15.06.2008 – Obchody jubileuszu 100-lecia kościoła pw. św. Jacka w Legnicy. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył biskup legnicki Stefan Cichy. Podczas Eucharystii biskup odczytał telegram Ojca Świętego Benedykta XVI ze specjalnym błogosławieństwem dla wiernych parafii.
 •  28.06.2008 – Obchody jubileuszu 55-lecia kapłaństwa pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka oraz 45-lecia kapłaństwa biskupa legnickiego Stefana Cichego.
 •  28.07-9.08.2008 – XVI piesza pielgrzymka diecezji legnickiej na Jasną Górę.
 •  10.08.2008 – Obchody uroczystości św. Wawrzyńca na Śnieżce. Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup Hradec Kralove Dominik Duka.
 •  12-14.08.2008 – IV piesza pielgrzymka diecezji legnickiej do Krzeszowa.
 •  14-18.08.2008 – XV Europejskie Spotkanie Młodych w Krzeszowie.
 •  15.08.2008 – Uroczyste obchody diecezjalnego odpustu w Krzeszowie.
 •  3.09.2008 – I piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych diecezji legnickiej do Krzeszowa.
 •  6.09.2008 – IX pielgrzymka osób niepełnosprawnych diecezji legnickiej do Krzeszowa.
 •  14.09.2008 – Obchody diecezjalnych uroczystości dożynkowych w Chocianowie.
 •  20.09.2008 – Dzień skupienia dla prezbiterów diecezji legnickiej.
 •  27.09.2008 – Diecezjalna pielgrzymka katechetów i nauczycieli do Krzeszowa.
 •  4.10.2008 – Diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa.
 •  4.10.2008 – Inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legnicy.
 •  11.10.2008 – III Sesja Plenarna I Synodu Diecezji Legnickiej.
 •  12.10.2008 – Obchody VIII Dnia Papieskiego w diecezji legnickiej.
 •  16.10.2008 – Uroczystości pogrzebowe śp. ks. dr. Marka Adaszka (zm. 13.10.2008), Kapelana Honorowego Ojca Świętego, ojca duchownego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
 •  18.10.2008 – Diecezjalna piesza pielgrzymka do Legnickiego Pola.
 •  18.10.2008 – Poświęcenie Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego Caritas "Samarytanin" w Legnicy.
 •  25.10.2008 – Diecezjalna pielgrzymka kolejarzy do Krzeszowa.
 •  15.11.2008 – Inauguracja działalności Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.
 •  8.12.2008 – Obłóczyny alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego.
 •  14.12.2008 – Wigilia Narodów w diecezji legnickiej. Mszy św. na rozpoczęcie uroczystości przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz. Obecni byli także biskup legnicki Stefan Cichy i biskup Włodzimierz Juszczak z Kościoła greckokatolickiego.
 •  28.12.2008 – Poświęcenie przez biskupa legnickiego Stefana Cichego ołtarza i kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny w Legnicy.
 •  30.12.2008 – Sylwestrowy bal osób niepełnosprawnych diecezji legnickiej.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy