Nowy numer 44/2020 Archiwum

Plany Kościoła na rok 2012

Dyrektorzy wydziałów duszpasterskich, duszpasterze krajowi i delegaci różnych środowisk obradowali 21 i 22 marca w Warszawie nad programem roku duszpasterskiego 2011-2012: „Kościół naszym domem”.

Rozpocznie się on 27 listopada br., w pierwszą niedzielę Adwentu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa z jej przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim.

Obecnie Kościół w Polsce realizuje trzyletni program duszpasterski „Kościół domem i szkołą komunii”. Pierwszy z nich „W komunii z Bogiem” przeżywany jest obecnie, kolejny rozpocznie się 27 listopada, a trzeci – „Być solą ziemi” – zaplanowano na lata 2012-13.

Obradom przewodniczył abp Gądecki, który zreferował uczestnikom spotkania wnioski ze styczniowych prac Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa. Przypomniał, że obecnie społeczeństwo polskie przeżywa kryzys rodziny, kolejne pokolenia mają lepszą sytuację materialną, ale brakuje im obecności rodziców, szczególnie ojców. Odbija się to na religijności młodzieży, która nie potrafi pojąć czym jest ojcostwo Boże.

Nowy rok duszpasterski, który rozpocznie się 27 listopada br., ma przyczynić się do większego zaangażowania świeckich w życie Kościoła, parafii, kształtowanie większej odpowiedzialności. Istotnym celem programu jest rozbudzenie struktur komunijnych, czyli Rad Duszpasterskich, Rad Ekonomicznych a także Rad Społecznych przy biskupie diecezji. Takich Rad jest w całym kraju wiele, jednak ich istnienie – jak podkreślił abp Gądecki – nie przekłada się dostatecznie na realny wpływ na życie parafii.

„Kościół naszym domem”

O szczegółach programu roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem” mówił ks. dr Szymon Stułkowski. Podkreślił, że celem programu jest pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła, umocnienie ducha ekumenizmu, pomoc w odnalezienia własnego miejsca w Kościele, zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół oraz odnawianie i budowanie struktur komunijnych.

Program szczególny nacisk kładzie na pobożność maryjną, pokazanie Matki Bożej jako na wzór komunii z Bogiem i komunii z ludźmi. Troska duszpasterzy obejmować będzie też powołania, charyzmaty i ducha służby w Kościele oraz miłość jako zasadę życia w nim.

Ks. Stułkowski wskazał też na 3 priorytety – umacnianie struktur komunijnych, czyli rozwijanie Rad Kapłańskich, diecezjalnych Rad Duszpasterskich oraz tworzenie Rad Społecznych przy biskupie diecezji; umacnianie struktur komunijnych w parafiach, ożywianie ruchów i stowarzyszeń; budowanie więzi braterskich między kapłanami oraz więzi w rodzinach.

Szczególną troską objęte będą rodziny wielodzietne, wsparcie ich i zachęta do modlitwy, która powinna być obecna w każdej rodzinie.

Struktury komunijne w Kościele – jak je ożywić?

Abp Gądecki podkreślił, że istotą programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2011/2012 jest zatrzymanie się na sprawie struktur komunijnych w Kościele. Dodał, że jest to istotne rozszerzenie programu na rok obecny, gdy myślimy o zakorzenieniu w Bogu. Ożywienie struktur komunijnych, czyli różnego rodzaju rad skupiających także świeckich, ma doprowadzić do stanu, kiedy wierni będą się czuli „bardziej zadomowieni w Kościele, a sam Kościół stanie się bardziej udomowiony – czyli taki, który bardziej prezentuje się jako dom niż instytucja. Nie tylko w sensie uczuciowym, ale w znacznie głębszym sensie eklezjalnym”.

Istotny impuls ku rozwojowi tego rodzaju struktur dał Sobór Watykański II i jego wizja Kościoła jako wspólnoty. Znalazło to wyraz m.in. w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”. Budowanie tego rodzaju „struktur komunijnych” ma na celu kształtowanie odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła na zasadzie większej partycypacji poszczególnych jego członków.

Referat o formacji członków parafialnych rad duszpasterskich wygłosili ks. dr Krystian Piechaczek z Gliwic i ks. Waldemar Musioł z Opola. Ks. Musioł poinformował, że w diecezji opolskiej
duszpasterskie rady parafialne wybierane są w wyborach, jakie odbywają się w każdej parafii. 2/3 członków rady pochodzi z demokratycznych wyborów, a 1/3 mianuje proboszcz, który – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – zawsze jest przewodniczącym rady. W diecezji opolskiej nie istnieją odrębne rady ekonomiczne, natomiast w skład rady duszpasterskie wchodzi zespół ds. ekonomicznych.

W sumie, do rad parafialnych w tej diecezji należy 6 tys. osób, co – jak podkreślił prelegent - stanowi bardzo istotny, a dotąd nie w pełni wykorzystany potencjał. Dotąd ludzie ci zajmowali się głównie organizowaniem remontów świątyń, bądź innych prac porządkowo-budowlanych, teraz pragnie się ich włączyć do pomocy w pracy duszpasterskiej na terenie parafii.

Diecezja opolska przywiązuje dużą wagę do właściwego przygotowania i formacji członków rad parafialnych. Realizowane jest to na specjalnych spotkaniach, odbywających się w domach rekolekcyjnych i sanktuariach, na które 2 razy w roku zapraszani są członkowie rad z danego dekanatu. Program szkolenia obejmuje przede wszystkim podstawy eklezjologii, promocję wizji Kościoła jako wspólnoty, rolę laikatu w procesie ewangelizacji i zasady współpracy duchownych i świeckich.

« 1 2 3 4 5 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama