GN 43/2020 Archiwum

Regulamin konkursu dziennikarskiego im. Pawała Migasa

Szczegółowy regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”.
2. Adres organizatora: WKM „Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice.
3. Data rozpoczęcia konkursu: 19.02.2007 r.
4. Termin nadsyłania prac: do 30.04.2007 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:
1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie powinien zgłosić opiekun prawny.
2. Przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracę konkursową.
3. Uczestnicy nie są pracownikami Organizatora ani nie są członkami rodzin pracowników Organizatora.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich.

ZASADY KONKURSU
1.
Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej na reportaż o tematyce religijno-społecznej.
2. Sposób nadsyłania prac: teksty o objętości od 10 do 12 tys. znaków (licząc ze spacjami) należy przesłać do redakcji w postaci wydruku, w pięciu egzemplarzach, oraz w pliku elektronicznym zapisanym na płycie CD.
3. Prace konkursowe powinny być oznaczone godłem.
4. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
5. Oceny nadesłanych prac dokonuje powołana przez Organizatora komisja. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.

JURY
1.
W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:
prof. Walery Pisarek (przewodniczący) - językoznawca i prasoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy przewodniczący Rady Języka Polskiego, promotor doktoratu Pawła Migasa,
ks. Marek Gancarczyk - redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, nominowany do nagrody „Ślad” im. bp. Jana Chrapka (2006),
Barbara Gruszka-Zych - dziennikarka „Gościa Niedzielnego”, poetka, laureatka Polskiego Pióra (2005) za cykl reportaży o tematyce wschodniej,
Szymon Hołownia – dziennikarz, publicysta „Newsweeka”, autor książki „Kościół dla średnio zaawansowanych”, laureat nagrody Grand Press (2006) w kategorii „wywiad”,
Anna Sekudewicz – dziennikarka Radia Katowice, laureatka nagrody Prix Italia 2004, Złotego Mikrofonu i tytułu Mistrza Radia.

NAGRODY
1.
Organizator przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca, kolejno:
I miejsce – 4000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1000 zł
2. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” w numerze na 3 czerwca 2007 r.
3. Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście w redakcji „Gościa Niedzielnego” 14 czerwca 2007 r., lub przesłane na adres podany w zgłoszeniu, na koszt Organizatora.
4. Przyznana nagroda będzie wypłacona jednorazowo.
5. Nagrody finansowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe.
6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach „Gościa Niedzielnego” w terminie ustalonym przez Organizatora.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1.
Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie zaklejonej koperty opatrzonej godłem (takim samym jak na pracy konkursowej), w której zamieszczone będą dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres placówki, w której prowadzi się zajęcia. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.
2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na łamach „Gościa Niedzielnego”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
a) ustalenia zadań konkursowych,
b) wyboru uczestników konkursu,
c) wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora konkursu.
4. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy Organizatora.
6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: konkurs@goscniedzielny.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama