Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie polskich dzieci w Holandii

Na nadmierną ingerencję holenderskich służb w życie polskich rodzin zwrócił uwagę rzecznik praw dziecka Marek Michalak w piśmie do swojego holenderskiego odpowiednika. Wskazał m.in. na umieszczanie polskich dzieci w rodzinach zastępczych nieposługujących się językiem polskim.

Michalak poinformował, że do biura RPD wpływają skargi od polskich obywateli mieszkających na terytorium Królestwa Niderlandów, w związku z nadmierną ingerencją służb holenderskich w stosunki między rodzicami a ich dziećmi.

Rzecznik zwrócił uwagę, że w 2016 r. i 2017 r. odnotowano wzrost liczby takich skarg i stanowią one jedną z najliczniejszych grup wśród zgłoszeń kierowanych do biura RPD przez polskich rodziców zamieszkałych za granicą.

W pismach do rzecznika, polscy obywatele wskazują, że w wyniku działań ze strony holenderskich służb, dzieci odbierane są spod ich opieki i umieszczane w holenderskich rodzinach zastępczych. Z otrzymanych skarg wynika, że holenderskie instytucje umieszczają polskie dzieci w rodzinach zastępczych odmiennych kulturowo, nieposługujących się językiem polskim.

Opisywane przez rodziców praktyki holenderskich organów budzą zaniepokojenie rzecznika co do adekwatności podejmowanych środków i ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka. RPD szczególnie zwraca uwagę na artykuł 8 tej konwencji, który mówi o gwarancji poszanowania prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska i stosunków rodzinnych.

W ocenie rzecznika nawet wtedy gdy okoliczności danej sprawy uzasadniają odebranie dzieci rodzicom, należy zapewnić im możliwość przebywania razem z rodzeństwem, utrzymywania relacji z członkami rodziny biologicznej oraz kontaktowania się z nimi w języku ojczystym.

Michalak przypomniał, że na początku października odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze na temat sytuacji polskich dzieci przebywających w Holandii.

W konferencji oprócz przedstawicieli RPD wzięli udział również polscy rodzice, którzy mówili o problemach napotykanych w relacjach z miejscowymi instytucjami opiekuńczymi.

Podczas seminarium poruszono temat zakazu używania przez polskie dzieci języka ojczystego, w przypadku gdy doszło do interwencji ze strony służb socjalnych.

RPD podał, że z informacji przekazanych przez rodziców, a potwierdzonych przez polskich pracowników socjalnych oraz nauczycieli mieszkających i pracujących w Holandii wynika, że podczas takich spotkań rodzice zobowiązani są do rozmów ze swoimi dziećmi jedynie w języku niderlandzkim.

Nakaz rozmów w tym języku obowiązuje również między polskim rodzeństwem, odebranym spod opieki ich rodziców i umieszczonym w miejscowych rodzinach zastępczych.

Z relacji polskich rodziców - na jakie powołuje się rzecznik - wynika, że nacisk, jaki miejscowe organy kładą na znajomość języka niderlandzkiego, rodzi w ich odczuciu poczucie dyskryminacji. Kwestionują ten nakaz, podnosząc, że jest on zbyt daleko idący, a w konsekwencji prowadzi do utraty przez ich dziecko poczucia narodowej tożsamości.

Michalak zwrócił się do RPD Holandii Margrite Kalverboer o zbadanie problemu i ocenę zgodności działań służb holenderskich z Konwencją o prawach dziecka.

RPD zwrócił się też z pytaniem, czy holenderski rzecznik może w ramach swoich kompetencji podjąć działania na rzecz ochrony praw polskich dzieci. Poprosił o wsparcie polskiej placówki konsularnej w Hadze w wyjaśnianiu spraw małoletnich obywateli polskich odebranych spod opieki rodziców.

Pismo do wiadomości zostało także przesłane do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

« 1 »