Nowy numer 3/2021 Archiwum

Teologia wyrażana obrazem

Ksiądz Drąg na­zy­wa swoje ikony „wie­czor­ną mo­dli­twą, ukry­tą w ma­lo­wa­nych de­skach”.


Blisko 90 ikon au­tor­stwa ks. Sta­ni­sła­wa Drąga, uka­zu­ją­cych Chrystusa Pan­to­kra­to­ra, Matkę Bożą i świę­tych, można oglą­dać na wy­sta­wie prezentowanej w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie. Znalazły się na niej prace, które artysta wykonał od 1969 do 2012 roku.
– Ks. Sta­ni­sław Drąg na­zy­wa swoje ikony „de­ska­mi do nieba”, swoją „wie­czor­ną mo­dli­twą, ukry­tą w ma­lo­wa­nych de­skach”.

Ikona jest jego teo­lo­gią wy­ra­ża­ną ob­ra­zem i ko­lo­rem, która umoż­li­wia kon­tem­pla­cję isto­ty Boga – mówi Zofia Maj, dyrektor GBP w Zakrzewie.
Ks. Sta­ni­sław Drąg two­rzy od ponad 40 lat. Wśród jego prac są ry­sun­ki, akwa­re­le i ob­ra­zy olej­ne. – Zbiór ikon liczy ponad dwa ty­sią­ce. Kul­tu­ra pra­wo­sła­wia i pi­sa­nie ikon sta­no­wią wiel­ką, ży­cio­wą fa­scy­na­cję tego du­chow­ne­go ar­ty­sty. Ksiądz Drąg ukończył Wyż­sze Se­mi­na­rium Du­chow­ne w San­do­mie­rzu. Pod­czas stu­diów teo­lo­gicznych na Ka­to­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lu­bel­skim ze­tknął się z li­tur­gią cer­kiew­ną i za­in­te­re­so­wał pra­wo­sła­wiem. Uczęsz­czał rów­nież na wy­kła­dy z hi­sto­rii sztu­ki oraz za­ję­cia z ry­sun­ku i kom­po­zy­cji u prof. An­to­nie­go Mi­cha­la­ka z Ka­zi­mie­rza Dol­ne­go. Po­nad­to uczył się kon­ser­wa­cji za­byt­ków u ku­sto­sza Wa­we­lu prof. Ru­dol­fa Ko­złow­skie­go – dodaje pani Zofia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama