Nowy numer 47/2020 Archiwum

Rząd przyjął założenia ws. Karty Nauczyciela

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Zawierają one m.in. propozycje zmian w urlopach, ewidencjonowania czasu pracy i systemie wynagrodzeń oraz zakładają stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

Jak napisano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu celem nowelizacji jest "podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez: wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie roli doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, poprawę organizacji pracy szkoły oraz włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły w szerszym niż dotychczas zakresie".

Zgodnie z założeniami - przygotowanymi przez MEN - tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostanie zastąpione wskaźnikami kalkulacyjnymi środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Wskaźnik kalkulacyjny dla nauczyciela stażysty wynosić będzie 100 proc. kwoty bazowej określanej co roku w ustawie budżetowej, dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. kwoty bazowej, dla nauczyciela mianowanego - 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

"Zmiana ta nie wpłynie na łączną wysokość środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli" - zaznaczono w komunikacie. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach tego awansu. "W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone" - napisano.

Zgodnie z założeniami, zmienione zostaną też zasad wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli. Jego wymiar określony zostanie na 47 dni roboczych w roku, a jego termin ma przypadać na dni wolne od zajęć lekcyjnych. Nauczyciele będą musieli wypełniać kartę urlopową. Jeśli tego nie zrobią to, np. podczas zimowych ferii, będą mogli być wezwani przez dyrektora szkoły do pracy. Obecnie liczba dni urlopu nauczycieli w zależności od roku waha się i np. w 2012 r. wynosiła 54 dni (nie licząc weekendów).

MEN chce też, by przyznanie nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia było uzależnione od wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby związanej z warunkami pracy. W założeniach zapisano, że urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie - jak dotychczas - przez lekarza pierwszego kontaktu. Urlop ten będzie mógł być przyznany dopiero po 20 latach pracy (obecnie może być przyznany po 7 latach), a czas jego trwania będzie ograniczony do roku (obecnie może łącznie wynieść trzy lata).

Resort edukacji proponuje także rozszerzenie zakresu rejestrowanych zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli. Obecne przepisy nakładają obowiązek rejestrowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniem lub na jego rzecz (czyli w ramach pensum) oraz tzw. godziny karciane. Pozostałe zadania realizowane przez nauczycieli w ramach czasu pracy nie podlegają formalnie rejestrowaniu.

W założeniach zapisano, że rejestrowane będą także takie zajęcia i czynności jak: dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły, doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły.

Znalazły się tam również propozycje uregulowania na nowo kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Obecne regulacje są krytykowane, jako nieskuteczne i powodujące przewlekłość postępowań. Zaproponowano m.in. utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych o ukaraniu najcięższymi karami dyscyplinarnymi. Według MEN taki rejestr byłby skutecznym narzędziem przeciwdziałającym zatrudnieniu w szkole nauczyciela, wobec którego wymierzono kary. Rejestr ma mieć formę elektronicznego zbioru danych.

Nowe przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej mają obejmować wszystkich nauczycieli bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, czyli objąć także nauczycieli niepublicznych przedszkoli i szkół.

W założeniach znalazły się ponadto zapisy zmian dotyczące: dodatku wiejskiego, dodatków socjalnych, zasad przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli i zwiększenia roli rodziców w życiu szkoły. Proponuje się też ograniczenie stosowania przepisów Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama