Nowy numer 23/2023 Archiwum

Regulamin konkursu Fundusze Europejskie: Co dobrego na moim podwórku?

1. Organizator:

 • Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”.
 • Konkurs jest ogłoszony w tygodniku „Gość Niedzielny” oraz na stronie internetowej http//:gosc.pl/Blizej_sasiada w ramach projektu „Fundusze Europejskie: bliżej sąsiada”. Projekt ten realizowany jest w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

2. Cel:

 • Umożliwienie czytelnikom „Gościa Niedzielnego” aktywnego udziału w projekcie „Fundusze Europejskie: bliżej sąsiada”.

3. Adresaci:

 • Czytelnicy tygodnika „Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.gosc.pl z terenu całej Polski.

4. Zadanie konkursowe:

 • Zadaniem konkursowym jest przesłanie tekstu o maksymalnej objętości 4500 znaków ze spacjami lub zdjęcia w formacie JPG, wielkości nie większej niż 5 MB, opisującego pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu czytelników zrealizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich. Konkurs trwa od 4.04 do 25.07.2013 r.

5. Nadsyłanie zgłoszeń:

 • Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy WKM „Gość Niedzielny” oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie ankiety.
 • Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie zobowiązane są do przesłania wraz z odpowiedziami konkursowymi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.
 • Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie zadania konkursowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres projekt@gosc.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WKM „Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice. Tytuł maila, a w przypadku zgłoszeń przesłanych fizycznie – dopisek – powinien brzmieć „Fundusze Europejskie: Co dobrego na moim podwórku?”
 • Każdy uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedno zgłoszenie i otrzymać tylko jedną nagrodę.
 • Do prac konkursowych muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
 • Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

6. Skład komisji przyznającej nagrody:

 • ks. Marek Gancarczyk (przewodniczący) – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”
 • Piotr Sudoł – kierownik działu promocji tygodnika „Gość Niedzielny”
 • Magdalena Drzymała – koordynator projektu „Domowy budżet pod lupą”

7. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 • Rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia zwycięskich prac dokona powołana przez organizatora komisja. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.
 • Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania, zostanie opublikowana na Stronach internetowych w miejscu poświęconym Konkursowi oraz w GN nr 32/2013 w ciągu 3 tygodni od zakończenia Konkursu, na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
 • Organizator przyzna trzy nagrody w postaci tabletów o wartości nie przekraczającej kwoty 2400 zł. Jednocześnie Organizator nie zobowiązuje się do przekazania tabletów żadnej konkretnej marki ani modelu.
 • Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureaci Konkursu obciążeni zostaną podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych), w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
 • Organizator przyzna także trzy wyróżnienia w postaci pakietów oprogramowania antywirusowego o wartości nie przekraczającej 150 zł/
 • Organizator poinformuje laureatów Ankiety o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody lub wyróżnienia używając adresów e-mail podanych w zgłoszeniu w Ankiecie, najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Laureatom Konkursu nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia Konkursu, na adres wskazany przez laureata. o ile laureat uiści należny podatek. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania nagrody wygasa. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata Ankiety, jego prawo do nagrody wygasa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 • Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 • Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.
 • Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

8. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 • W trakcie trwania Konkursu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, w tym zmiany czasu trwania Konkursu, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń
 • Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu, doręczenia nagród zwycięzcom Konkursu i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.
 • Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast