ACTA - tekst polski

Przedstawiamy tekst ACTA - kontrowersyjnej umowy, którą Polska miała podpisać 26 stycznia. To przeciw niej tak protestują autorzy cyberataków na internetowe strony rządowe.

DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią,
Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją
Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit 1, w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego *1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 14 kwietnia 2008 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich negocjacji w sprawie wielostronnej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi.

(2) Negocjacje zakończono i w dniu 25 listopada 2010 r. parafowano Umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej
Państwami Członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią,
Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

(3) Zgodnie z decyzją Rady nr …/2010/UE z dnia …*2 Umowa została podpisana w imieniu Unii dnia […] r.

(4) Umowę tę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru,
Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki *3.

Tekst Umowy, która ma zostać zawarta, jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę uprawnioną do złożenia w imieniu Unii Europejskiej instrumentu zatwierdzenia Umowy, w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej na to, aby wspomniana Umowa stała się dla niej wiążąca.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Data wejścia w życie Umowy zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
 

« 1 2 3 4 5 »
TAGI:

jdud, se.pl