Słowa Najważniejsze

Środa 13 marca 2024

Czytania »

Judyta Syrek

|

13.03.2024 00:00 GN 10/2024 Otwarte

Czy mój sąd codzienny jest sprawiedliwy?

J 5,17-30 

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.

Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».

Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia.

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

Czytaj: biblia.gosc.pl

Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. J 5,30

Ewangelia z komentarzem. Czy mój sąd codzienny jest sprawiedliwy?
Gość Niedzielny

Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo mocnym słowem na Wielki Post. Spróbujmy pomyśleć o dwóch aspektach: relacji Ojca i Syna, która mocno wybrzmiewa, i sądzie sprawiedliwym. Często rozdzielamy sąd od relacji. Wtedy pozostaje on pustą czynnością. Jezus pokazuje, że wszystko, co czyni, wypływa z miłości Ojca do Syna i z pełnego zaufania. Ta miłość jest punktem odniesienia dla każdego chrześcijanina. Bo tylko z odpowiedzialnej miłości może wypływać sąd sprawiedliwy. Sprawiedliwość można rozumieć jako prawo. Ale filozofowie pokazują ją jako odpowiedzialność wobec innych i za innych. Spróbujmy w ramach wielkopostnej odnowy spojrzeć na siebie przez pryzmat relacji Miłości Ojca do Syna i czy mój sąd codzienny jest sprawiedliwy?