Nowy numer 49/2023 Archiwum

Jest polsko-niemiecka deklaracja współpracy

Współpraca transgraniczna, energetyczna i infrastrukturalna oraz partnerstwo w ramach UE to główne punkty deklaracji rządów Polski i Niemiec oraz programu współpracy, podpisanych we wtorek w Warszawie. Lista wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć zawiera około 100 pozycji.

We wtorek, w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie, przyjęta została Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy wraz z programem współpracy pomiędzy oboma krajami.

W deklaracji napisano, że w ciągu 20 lat od czasu przezwyciężenia podziału Europy Polska i Niemcy rozwinęły tak dobre stosunki, jak nigdy dotychczas.

"Po raz pierwszy w dziejach nasze państwa i narody współżyją zgodnie w warunkach pokoju i wolności, jako równoprawni członkowie Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Łączą nas tysiącletnie więzy kulturowe i cywilizacyjne. Trudne, pełne cierpień okresy wspólnej historii pozostają dla nas przestrogą na przyszłość. Dzisiaj relacje polsko-niemieckie opierają się na zasadach przyjaźni, wspólnych wartości i interesów. Cechuje je poczucie współodpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej Europy" - napisano w deklaracji.

Rządy Polski i Niemiec deklarują wolę pogłębiania wzajemnego zaufania poprzez otwarty dialog, także na temat przeszłości i kontynuowanie procesu pojednania między Polakami i Niemcami.

W deklaracji napisano też, że obywatele niemieccy polskiego pochodzenia i wszystkie osoby, które w Niemczech przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej oraz członkowie mniejszości niemieckiej w Polsce pełnią istotną rolę w budowaniu porozumienia między społeczeństwami.

"Potwierdzamy zobowiązanie do wspierania tych środowisk w procesie pielęgnowania ich tożsamości kulturowej i języka ojczystego, wynikające zarówno z Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jak i ze standardów europejskich" - napisano w deklaracji. Polska i Niemcu mają podjąć konkretne działania strukturalne i finansowe w celu realizacji uzgodnionych w Traktacie równych praw obu grup.

Polska i Niemcy deklarują także, że będą wnosić wkład w umacnianie politycznej i gospodarczej jedności Europy poprzez ścisłe uzgadnianie stanowisk i wspólne inicjatywy na forum UE. Oba kraje popierają też proces rozszerzania UE i kładą nacisk na wypełnianie wszystkich kryteriów akcesyjnych, uwzględniając też zdolności samej UE do integracji.

W deklaracji napisano, że Polska i Niemcy, jako państwa członkowskie ONZ, NATO, UE i OBWE, chcą przyczyniać się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa oraz będą nadal działać na rzecz przestrzegania zasad ładu pokojowego na świecie.

Deklarację uzupełnia program współpracy między naszymi krajami. Zapisano w nim m.in., że obydwa kraje będą regularnie uzgadniać stanowiska i wspólnie walczyć z kryzysem finansowym. Polska i Niemcy mają ściśle współpracować w UE. Niemcy będą współdziałać z Polską podczas rozpoczynających się w tym roku negocjacji nad europejskim budżetem. Polska i Niemcy mają także ściśle uzgadniać stanowiska, wnosząc wkład w rozwój silnej i efektywnej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Współpraca polsko-niemiecka ma objąć także rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, głównie na granicy. Celem rządów jest skrócenie czasu przejazdu na linii kolejowej Wrocław - Berlin. Rządy chcą również zmodernizować linię kolejową ze Szczecina do Berlina i osiągnąć czas przejazdu poniżej 90 min. dla pociągów pasażerskich pomiędzy tymi miastami. W przyszłości oba kraje mają połączyć szybkie koleje. Rządy Polski i Niemiec potwierdziły także budowę mostu granicznego między Żytowaniem a Coschen.

Współpraca objąć ma także bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej na Odrze i Nysie Łużyckiej. W tym celu Polska i Niemcy opracują wspólny plan alarmowy na rzecz poprawy zdolności reagowania kryzysowego i działań ratunkowych w przypadku powodzi.

W programie napisano także, że Polska i Niemcy rozwijać będą współdziałanie w ramach Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku na rzecz zwalczania i zapobiegania przestępczości. Służby policyjne obu krajów będą współdziałać w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 r.

Podkreślono także, że rządy Polski i Niemiec będą wpierać i zabezpieczać wzajemne stosunki gospodarcze, które są siłą napędową kontaktów między obydwoma krajami. Oba kraje deklarują, że będą reagować na nowe wyzwania, związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz wypracowania bardziej efektywnych metod zużycia energii.

W tym celu Polska i Niemcy mają współdziałać na rzecz utrzymania regularnego i zgodnego z zapotrzebowaniem zaopatrzenia polskich i niemieckich rafinerii w ropę naftową dostarczaną z Rosji przez dotychczasowe trasy transportowe i zapewnienie efektywności ekonomicznej rafinerii w Płocku, Schwedt i Spergau.

Stworzone mają także być warunki technicznych dla odwrócenia strumieni gazu (reverse flow) w gazociągu jamalskim z Rosji w przypadku zaburzenia dostaw, zgodnie z rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw gazu.

Polska i Niemcy mają zwiększyć współpracę kulturalną i wymianę młodzieży. Przy wsparciu strony niemieckiej utworzone ma zostać Biuro Polonii w Berlinie, które będzie reprezentować interesy wszystkich organizacji polskich w Niemczech. Za naszą zachodnią granicą powstać ma Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech. Na jednym z niemieckich uniwersytetów utworzone zostanie Centrum Studiów Polonoznawczych. Strona niemiecka ustanowi także na szczeblu federalnym i w krajach związkowych pełnomocników do spraw współpracy z obywatelami niemieckimi polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech oraz ich organizacjami.

Polska i Niemcy chcą także rozszerzyć współpracę ambasad w krajach trzecich i zbadać możliwości ustanowienia wspólnych placówek w wybranych krajach.

Realizację podpisanego programu nadzorować będą ze strony polskiej pełnomocnik ds. stosunków polsko-niemieckich oraz ze strony niemieckiej koordynator ds. polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama