Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Bezrobotny w co czwartej polskiej rodzinie

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w mniej więcej co czwartej rodzinie - wynika z sondaży CBOS prowadzonych w marcu i kwietniu. Jak poinformował CBOS, bezrobotni w tych miesiącach stanowili 11 proc. ogółu badanych.

Jak napisano w opublikowanym we wtorek komunikacie z badań, CBOS pytał respondentów, czy ktoś z ich gospodarstwa domowego jest teraz bez pracy, poszukuje jej i byłby gotów zatrudnić się w najbliższym czasie. Chodziło o ustalenie odsetka rodzin rzeczywiście dotkniętych bezrobociem. "Z deklaracji uzyskanych w marcowym i kwietniowym sondażu wynika, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w mniej więcej co czwartej rodzinie (24 proc.)" - napisano w komunikacie.

Jak zauważyli autorzy badania, odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia w ostatnich jedenastu latach najniższy był w 2008 roku (21 proc.), a najwyższy w 2005 roku (38 proc.). "Bezrobocie niezmiennie w największym stopniu dotyka rodziny najbiedniejsze, a więc mające najniższe dochody per capita oraz najgorzej oceniające sytuację materialną swoich gospodarstw domowych. Zależność ta jednak wynika raczej z faktu, że to bezrobocie osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym niekorzystnie wpływa na kondycję materialną rodziny. Inne czynniki sprzyjające doświadczaniu bezrobocia w rodzinach respondentów to niższe wykształcenie oraz zamieszkiwanie w mniejszych miejscowościach. Im lepsze są warunki bytu badanych, im wyższy poziom wykształcenia i, co się z tym wiąże, bardziej znacząca pozycja zawodowa oraz im większa miejscowość zamieszkania, tym rzadziej problem bezrobocia dotyczy ich rodzin" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z uzyskanymi przez CBOS deklaracjami, osoby bezrobotne stanowiły w marcu i kwietniu 11 proc. ogółu badanych. 28 proc. dorosłych Polaków przyznało, że byli bezrobotnymi w przeszłości, a pozostali ankietowani (61 proc.) nigdy nie doświadczyli braku pracy.

Jak poinformował CBOS, bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego. 57 proc. ankietowanych bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym 17 proc. nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, a 28 proc. nie pracuje od ponad pięciu lat. Wśród badanych deklarujących krótkotrwałe bezrobocie, którzy w sumie stanowią 42 proc. bezrobotnych, grupy niemających zatrudnienia krócej niż trzy miesiące, od trzech miesięcy do pół roku, a także od pół roku do roku mają po 14 proc.

"Pomiary od 2001 roku wskazują, że bezrobocie w Polsce ma niezmiennie długookresowy charakter, przy czym w latach 2001-2007 przewaga osób długotrwale bezrobotnych nad pozostającymi bez pracy nie dłużej niż rok była dużo większa niż obecnie i wykazywała tendencję rosnącą. W latach 2008-2009 przewaga ta istotnie zmalała i od 2009 roku utrzymuje się na w miarę zbliżonym poziomie" - napisano w opracowaniu.

Z zebranych przez CBOS deklaracji bezrobotnych wynika, że 59 proc. z nich jest zarejestrowanych w urzędzie pracy. Najczęściej rejestrują się bezrobotni mężczyźni niż kobiety. "Nieco częściej do grupy zarejestrowanych bezrobotnych można zaliczyć również niemających pracy mieszkańców najmniejszych miast, osoby niezadowolone z sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego, o najniższych dochodach per capita, z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz w wieku od 25 do 44 lat" - czytamy w komunikacie.

Sondaże przeprowadzono w dniach 8-14 marca oraz 12-18 kwietnia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 2033 osób.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama