Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich protestuje wobec proaborcyjnej rezolucji PE

„W trosce o życie i zdrowie dzieci, matek i o sytuację polskich i europejskich rodzin publicznie wyrażamy nasz protest wobec treści rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2022 r. Uważamy ją za społecznie szkodliwą, niezgodną z podstawowymi prawami człowieka, zwłaszcza prawem do życia”.

Publikujemy treść stanowiska.

STANOWISKO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH 
 WOBEC PROABORCYJNEJ REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 z dnia 7 lipca 2022 r., „w sprawie decyzji Sądu Najwyższego USA
 o uchyleniu prawa do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz 
konieczności ochrony prawa do aborcji i zdrowia kobiet w UE” 

 
Z radością i uznaniem przyjęliśmy decyzję Sądu Najwyższego USA, który w dniu 24 czerwca 2022r., uznał wyrok Roe vs. Wade  za niezgodny z konstytucją Stanów Zjednoczonych, czym dał narodowi amerykańskiemu możliwość zwiększenia skutecznej ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia. Po przyjęciu tej decyzji przez Sąd już w ponad 20 stanach weszły w życie przepisy zakazujące aborcji i to w zakresie szerszym niż w Polsce.  Są zapowiedzi, że w najbliższych tygodniach w kolejnych stanach aborcja będzie zakazana lub poważnie ograniczona. Nadzieję budzi widoczna w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach tendencja do zamykania klinik aborcyjnych.

Liczba urodzeń dramatycznie spada w wielu krajach na świecie. Dzietność kobiet w Polsce wynosi 1,4, w całej Europie 1,5 a w Stanach Zjednoczonych 1,7. Dla odbudowy pokoleń, które odchodzą dzietność kobiet powinna wynosić co najmniej 2,1. Strategie walki z kryzysem demograficznym, powinny być nakierowane na ochronę każdego życia, oferowanie kobietom wsparcia przez profesjonalne poradnictwo, rozwój ośrodków adopcji a także politykę prorodzinną. Jest to wpisane w kulturę i tradycję Europy opartych o wartości chrześcijańskie. Działania podjęte w ostatnim czasie w Polsce, w tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., znoszący dopuszczalność aborcji eugenicznej w Polsce, pozwolił ocalić wiele poczętych dzieci i ich rodzin.  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2022 r., potępiająca decyzję niezależnego i znajdującego się poza Europą Sądu Najwyższego USA z dnia 24 czerwca 2022, jest atakiem na zwiększoną ochronę niewinnego życia nienarodzonych w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak Rezolucja tego Parlamentu z 11 listopada 2021 r. odnosząca się do sytuacji w Polsce i wzywająca do „szybkiego i pełnego zagwarantowania dostępności usług aborcyjnych” oraz „zapewnienia dostępu do tych usług wszystkim kobietom i dziewczętom”. 

W dniu 28 czerwca 2021r. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich opublikowało krytyczne stanowisko  wobec Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. „o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym”, opracowanej na bazie tzw. „Raportu Matica”, wzywającej wszystkie kraje Unii do zagwarantowania, by aborcja na życzenie była legalna we wczesnej ciąży, a w razie potrzeby – również w późniejszym okresie. Wdrożenie w Polsce jej założeń spowodowałoby poważne zagrożenie dla życia polskich dzieci, zdrowia matek i rodzin, wolności sumienia personelu medycznego i jakości opieki medycznej. Celem tego raportu było zdefiniowanie aborcji jako „prawa człowieka” i zniesienie wszelkich ograniczeń w dostępie do niej w poszczególnych państwach członkowskich.

W trosce o życie i zdrowie dzieci, matek i o sytuację polskich i europejskich rodzin publicznie wyrażamy nasz protest wobec treści rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2022 r. Uważamy ją za społecznie szkodliwą, niezgodną z podstawowymi prawami człowieka, zwłaszcza prawem do życia. Jej realizacja stanowiłaby realne zagrożenie dla sumienia personelu medycznego i pacjentów, etycznych zasad wykonywania naszego zawodu. Byłaby niezgodna z Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej a także z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie odwrócenia tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności (2020/2039(INI)) 

Nie zgadzamy się z 324 europosłami Parlamentu Europejskiego, którzy uznają, że: „bezpieczna i legalna aborcja jest podstawowym prawem i jako taka powinna być zawarta w Karcie Praw Podstawowych  Unii Europejskiej, która ma taką samą wartość jak traktaty UE”. Protestujemy wobec pomysłu wprowadzenia zmiany w art. 7 tej Karty, by głosił, że: „każdy ma prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji” . Jesteśmy oburzeni propozycją PE, aby procedurę aborcji będącej w istocie morderstwem prenatalnym, dekryminalizować a zatem uznać, że nie jest przestępstwem i zabójstwem dziecka a w dodatku usunąć bariery, czyli ułatwić jej wykonanie z każdego powodu i bez powodu. Rezolucja ignoruje prawo do życia każdego poczętego dziecka, wyraża brak szacunku dla macierzyństwa i kobiecości oraz kodeksów etyki zawodowej lekarzy. Poza tym jest atakiem na wolność sumienia personelu medycznego i rodziców. Rezolucja PE z dnia 7 października 2010 r.  potwierdziła „prawo instytucji zdrowotnych do odmowy świadczenia pewnych usług, w tym aborcji”. Obecna rezolucja PE chce to prawo zakwestionować tworząc sytuację sprzeczną z prawem do sprzeciwu sumienia, zawartego w Karcie Praw Podstawowych. Przypominamy, że w prawie europejskim i międzynarodowym nie istnieje prawo do aborcji. 

Rezolucja PE usiłuje narzucić krajom UE, wewnętrznie sprzeczne działania nakazując im jednocześnie, że: „powinny zagwarantować dostęp do bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych, opieki prenatalnej i macierzyńskiej”. Aborcja jest zawsze pogwałceniem praw matki do opieki medycznej, prenatalnej i macierzyńskiej! Jest też atakiem na sumienie i autonomię zawodu lekarza. Przymus, który miałby być stosowany wobec lekarzy do wydawania i wykonywania wyroku śmierci wobec nienarodzonego dziecka byłby skandalem i prowadziłby do upadku medycyny.
Dziękujemy Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej za głos sprzeciwu wobec tej Rezolucji.

W USA liczba ciążowych centrów kryzysowych wspierających kobiety w ciąży, znacznie przewyższyła liczbę klinik aborcyjnych. Banery z tegorocznego 49 Marszu dla Życia w Waszyngtonie głoszące: „kochać oboje” – kobietę i jej dziecko – wyrażają również nasze lekarskie podejście do opieki medycznej nad każdą matką i jej poczętym dzieckiem na wszystkich etapach jego rozwoju. 

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko,
Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prof. Bogdan Chazan,
Vice Prezes Zarządu Głównego KSLP

Dr Grażyna Rybak,
Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP


Warszawa 13 lipca 2022 r.

« 1 »

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich