Nowy numer 09/2024 Archiwum

Francja: Biskupi sprzedadzą dobra kościelne, by zadośćuczynić ofiarom pedofilii

Decyzję taką podjęto na zakończonym dziś w Lourdes zgromadzeniu plenarnym Konferencji Biskupów Francji. Postanowiono też o szeregu nowych rozwiązań, m.in. wprowadzeniu do każdego z seminariów duchownych przynajmniej jednej kobiety w prawem głosu.

Hierarchowie przyjęli też szereg innych, szczegółowych decyzji, wprowadzających w życie zalecenia raportu Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (CIASE). Z opublikowanego 5 października dokumentu wynika, że w latach 1950-2020 216 tys. osób padło ofiarą molestowania seksualnego przez księży, zakonników lub zakonnice. Liczba ta wzrasta do 330 tys., jeśli uwzględnimy osoby molestowane przez świeckich pracujących w instytucjach Kościoła katolickiego. W ciągu minionych 70 lat około 3 tys. kapłanów i zakonników dopuściło nadużyć seksualnych względem osób małoletnich. W tym okresie we Francji posługę pełniło 115 tys. duchownych. Oznacza to, że sprawa ta dotyczy prawie 3 proc. kapłanów i zakonników.

Na szczeblu krajowym biskupi przekształcili istniejącą od marca br. instytucję odszkodowawczą INIA w INIRR – Niezależny Krajowy Organ ds. Uznania i Zadośćuczynienia, dysponujący „koniecznymi środkami finansowymi”. Na jego czele stanęła prawniczka Marie Derain de Vaucresson z Ministerstwa Sprawiedliwości, w latach 2011-2014 rzeczniczka praw dziecka.

Aby wypłacić odszkodowania ofiarom, postanowiono o zbyciu, w razie potrzeby, majątku nieruchomego i ruchomego należącego do CEF i do diecezji. Możliwe będzie także zaciągnięcie na ten cel pożyczki.

Episkopat wystosował prośbę do papieża Franciszka o wysłanie do Francji wizytacji, która miałaby dokonać oceny posługi biskupów w dziedzinie ochrony małoletnich i, jeśli to konieczne, o podjęcie wynikających z wizytacji decyzji.

Powołano do życia dziewięć grup roboczych, z udziałem świeckich, diakonów, księży, osób konsekrowanych, biskupów, a także ofiar, które do wiosny 2023 roku mają wypracować konkretne propozycje w następujących dziedzinach: dzielenie się dobrymi praktykami w obliczu zgłaszanych przypadków wykorzystywania seksualnego; spowiedź i towarzyszenie duchowe; towarzyszenie oskarżonym księżom; rozeznawanie powołania i formacja przyszłych księży; towarzyszenie posłudze biskupów; towarzyszenie posłudze księży; sposób włączania wiernych świeckich w prace konferencji biskupów; analiza przyczyn przemocy seksualnej w łonie Kościoła; środki czujności i kontroli nad stowarzyszeniami wiernych prowadzących życie wspólnotowe i wszelkimi grupami opierającymi się na szczególnym charyzmacie.

Biskupi postanowili przeprowadzić zewnętrzny audyt „komórek słuchania ofiar”, mający doprowadzić do stworzenia wspólnej dla nich karty i sposobów ich regularnej ewaluacji, dokonywanej przez Radę CEF ds. Zapobiegania i Walki z Pedofilią (CPLP).

Wszystkie osoby pracujące w duszpasterstwie z małoletnimi (świeccy, osoby konsekrowane, księża) mają być regularnie weryfikowane w kwestii swej ewentualnej przeszłości kryminalnej.

Dla wszystkich księży (diecezjalnych i zakonnych) powstanie jeden ogólnokrajowy wzór celebretu [dokumentu upoważniającego do sprawowania sakramentów na terenie innej diecezji – KAI], regularnie aktualizowany i zawierający informację o prawie do spowiadania.

Episkopat chce, by we władzach każdego seminarium duchownego i domu formacyjnego znalazła się przynajmniej jedna kobieta z prawem głosu.

Francuscy hierarchowie zlecili CPLP stworzenie krajowej bazy środków zapobiegania pedofilii w diecezjach, ruchach i wspólnotach (rozmieszczenie pomieszczeń, obowiązkowa formacja, ocena, regulamin itp.), co doprowadzi do powstania krajowej karty dobrego postępowania w ochronie małoletnich. Ponadto specjalistyczna firma dokona „oceny ryzyka”, która będzie aktualizowana, i przedstawi odpowiadający temu ryzyku system środków zapobiegawczych.

Wszystkie komisje i rady CEF będą złożone z biskupów i „innych członków ludu Bożego”.

Biskupi zobowiązali się do podpisania w swoich diecezjach protokołu [o współpracy – KAI] z miejscową prokuraturą.

Postanowili, że obchodzony w trzeci piątek Wielkiego Postu Dzień Modlitwy za Ofiary Przemocy i Agresji Seksualnej, Nadużyć Władzy i Sumienia w Kościele Katolickim, w 2022 roku zostanie przeniesiony na III Niedzielę Wielkiego Postu.

Podjęli też decyzję o utworzeniu ogólnokrajowego kanonicznego trybunału karnego. Zaaprobowali jego statuty w pierwszej instancji, która rozpocznie działalność 1 kwietnia 2022 roku.

Przed każdym zgromadzeniem plenarnym CEF jej komisja doktrynalna ma złożyć sprawozdanie z postępu swoich prac nad zagadnieniami doktrynalnymi wskazanymi w raporcie CIASE (moralność seksualna, antropologia, kapłaństwo służebne, instrumentalizacja słowa Bożego, rozróżnienie między władzą wynikającą ze święceń i władzą rządzenia itd.), opierając się o kompetencje uniwersytetów katolickich.

Wreszcie biskupi zwrócili się do rady CEF ds. prawnych o sprecyzowanie i przedstawienie na zgromadzeniu plenarnym w marcu 2022 roku zaleceń raportu CIASE, które wymagają przedłożenia do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy