Nowy numer 15/2024 Archiwum

Regulamin ankiet Nowoczesne Finanse Seniora

1. Organizator:

Instytut Gość Media.

Ankieta jest opublikowana na stronie internetowej http://gosc.pl/Nowoczesne_finanse_seniora w ramach projektu „Nowoczesne finanse seniera”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Narodowym Bakiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.

2. Cel:

Poznanie opinii czytelników na temat cyklu edukacyjnego „Nowoczesne finanse seniora”.

3. Adresaci:

Czytelnicy tygodnika „Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.gosc.pl z terenu całej Polski.

4. Ankieta:

Badanie ankietowe składa się z 10 ankiet, z których każda dotyczy innego artykułu ukazującego się w ramach ww. cyklu edukacyjnego. W ankiecie zamieszczone będą pytania o ocenę tematyki oraz jakość danego artykułu opublikowanego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” oraz na stronie http://gosc.pl/Nowoczesne_finanse_seniora Znajdą się tam również pytania sprawdzające zrozumienie tychże artykułów. Ankiety będą aktywne każdorazowo przez tydzień od dnia publikacji danego artykułu z cyklu „Nowoczesne finanse seniora”.

5. Konkurs:

Spośród tych uczestników ankiety, którzy podadzą swój adres e-mail lub numer telefonu komisja wybierze pięciu laureatów.

6. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W badaniu ankietowym i losowaniu nagród nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie ankiety.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety za pośrednictwem strony internetowej http://gosc.pl/Nowoczesne_finanse_seniora, na której jest ona opublikowana.

Każdy uczestnik ankiety może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach danej edycji badania ankietowego i – jeśli zostanie wylosowany – otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Skład komisji przyznającej nagrody:

ks. dr Adam Pawlaszczyk – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”

Łukasz Gros – koordynator projektu „Nowoczesne finanse seniora”

Wiesława Dąbrowska-Macura – zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”

8. Rozstrzygnięcie 10 edycji badania ankietowego i nagrody:

Rozstrzygnięcie danej edycji badania ankietowego nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po wygaśnięciu ankiety na stronie internetowej.

Lista laureatów, zawierająca ich nicki (pseudonimy), zostanie opublikowana na ww. stronie internetowej w miejscu poświęconym ankiecie niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej edycji badania ankietowego.

Nagrody przewidziane w ramach wszystkich 10 edycji: portfele polskiej renomowanej marki.

Organizator poinformuje laureatów badania ankietowego o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, używając adresów e-mail lub numerów telefonów podanych w zgłoszeniu w ankiecie, w terminie do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia. Na tym etapie każdy z laureatów zostanie poproszony o podanie adresu pocztowego, na jaki przesłana ma zostać nagroda. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi Ankiety, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Nagrody zostaną przesłane laureatom ankiety za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia ankiety na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata ankiety, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@gosc.pl lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Praw wynikających z uczestnictwa w ankiecie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść na osoby trzecie.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

W trakcie trwania ankiety Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w ankiecie oraz zmiany czasu trwania ankiety, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie https://gosc.pl/Nowoczesne_finanse_seniora

Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w badaniu ankietowym, zobowiązane są do przesłania wraz z odpowiedziami pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w badaniu i losowaniu. Dokonać tego należy na adres: projekt@gosc.pl

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

Dane osobowe

Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 11 (dalej: my).

Uczestnik ankiety może się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: wskazany w pkt. I. 3. Regulaminu

przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników ankiety w celu przeprowadzenia ankiety, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników ankiety na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w ankiecie.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników ankiety do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem ankiety oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników ankiety wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia ankiety, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.

Prawa uczestników ankiety:

Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników ankiety, mają oni:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik ankiety może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem ankiety lub na podstawie jego zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik ankiety powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.

Uczestnik ankiety ma:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika ankiety. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika ankiety przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenie danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o ankiecie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 16.01.2019 r.

« 1 »

Udział w badaniu ankietowym jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu.

  • Regulamin ankiet
  • Regulamin quizów
  • Wzięcie udziału w konkursach i ankietach jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora - Instytut Gość Media. Szczegóły i prawa związane z przetwarzaniem danych w powyższych regulaminach.