Niech UE uzna, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny!

Uznania w prawie unijnym, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny domagają się twórcy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Mama, Tata i Dzieci". Jej celem jest zebranie miliona podpisów pod wnioskiem o przyjęcie rozporządzenia, które będzie precyzowało definicje małżeństwa, rodziny i życia rodzinnego w regulacjach prawnych Unii Europejskiej.

Jak tłumaczą w swoim wniosku autorzy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie Małżeństwa i Rodziny "Mama, Tata i Dzieci", postępująca fragmentacja pojęć "rodzina" i "małżeństwo" stanowi problem dla Unii Europejskiej. Legislacja unijna odwołuje się do obu tych terminów, jednak ich znaczenie jest coraz bardziej nieostre, a w dyrektywach unijnych zawarte są rozbieżne definicje.

Dlatego obywatelska inicjatywa proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez przyjęcie jednej, obejmującej całą Unię Europejską, definicji obu pojęć, która byłaby zgodna z ustawodawstwem wszystkich krajów członkowskich. Zostałaby ona zawarta w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony małżeństwa i rodziny.

W preambule projektu rozporządzenia jego autorzy powołują się na szereg aktów prawnych o charakterze międzynarodowym (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r., czy Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności), w których zapewnia się prawa małżeństwa i rodziny opartych na związku kobiety i mężczyzny do zachowania swojej tożsamości.

Rozporządzenie w art. 1 stwierdza, że jeśli zostałoby przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, dotyczyłoby wszystkich aktów prawnych przyjętych przez UE na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej, pozostawiając jednocześnie "nienaruszonymi kompetencje Państw Członkowskich do regulowania kwestii prawnych związanych z instytucjami małżeństwa oraz rodziny w sferze ich kompetencji".

W art. 2 zapisano definicje małżeństwa, rodziny i życia rodzinnego. Małżeństwo oznacza "związek prawny między jednym mężczyzną oraz jedną kobietą jako mężem i żoną". Słowo “małżonek” odnosi się jedynie do osoby płci przeciwnej, będącej mężem lub żoną. Słowo "rodzina" obejmuje małżonków, ich potomstwo oraz bezpośrednich krewnych w linii wstępnej. Słowa “życie rodzinne” oraz "relacja rodzinna” obejmują relacje między małżonkami oraz ich potomstwem i krewnymi.

Art. 3 rozporządzenia podkreśla, że żadne państwo członkowskie UE nie będzie obowiązane do uznania publicznego aktu, zaświadczenia lub procedury sądowej innego państwa dotyczącej relacji między osobami traktowanymi jako małżeństwo i rodzina, jeśli ta relacja nie odpowiada definicji zawartej w art. 2.

Inicjatywa jest zgodna z art. 9 Karty Praw Podstawowych, który stwierdza, że prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw.

Zdaniem autorów projektu, przyjęcie rozporządzenia da pewność, że Unia Europejska "nie będzie narzucać Polsce, ani żadnemu innemu krajowi członkowskiemu, ideologicznych regulacji zmierzających do zakwestionowania prawdy o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny".

Za przykład swoich obaw podają jedną z wypowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, którzy publicznie stwierdził, że "Komisja powinna podjąć działania, aby wszystkie kraje członkowskie UE zaakceptowały bez zastrzeżeń małżeństwa homoseksualne”.

Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny "Mama, Tata i Dzieci" została zarejestrowana w grudniu ub. roku. W jej komitecie obywatelskim zasiadają przedstawiciele różnych państw członkowskich UE, ze strony polskiej - prof. Aleksander Stępkowski.Więcej o inicjatywie na stronie www.mumdadandkids.eu. Wniosek o rozpatrzenie projektu rozporządzenia (w języku polskim) można podpisać TUTAJ.

Można też pobrać formularz deklaracji poparcia, a po wypełnieniu - wysłać na adres: Skrytka pocztowa 664; 30-960 Kraków 1.

Aby uruchomić procedurę legislacyjną, trzeba zebrać przynajmniej milion podpisów obywateli państw Unii Europejskiej.

« 1 »