Czytania na każdy dzień

Piątek 10 grudnia 2021

Iz 48,17-19    Ps 1   Mt 11,16-19

Liturgia Słowa według starego lekcjonarza

PIERWSZE CZYTANIE

Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby odrzucony

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 48,17-19

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel,
Święty Izraela:
„Jam jest Pan, twój Bóg,
pouczający cię w tym, co pożyteczne,
kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.
O gdybyś zważał na me przykazania,
stałby się twój pokój jak rzeka,
a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.
Twoje potomstwo byłoby jak piasek,
i jak jego ziarnka twoje latorośle.
Nigdy by nie usunięto ani wymazano
twego imienia sprzed mego oblicza!”

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 1,1-2,3,4 i 6

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców.
Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄAlleluja, alleluja, alleluja

Przyjdzie Pan, Książę pokoju,
wyjdźcie mu na spotkanie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 11,16-19

Jezus powiedział do tłumów:

„Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Oto słowo Pańskie.

 

« 1 2 3 »