Nowy numer 21/2018 Archiwum

Regulamin quizu internetowego organizowanego w ramach projektu "Domowe finanse"

1. Organizator:

Instytut Gość Media.

Quiz jest opublikowany na stronie internetowej http://gosc.pl/Domowe_finanse w ramach projektu „Domowe finanse”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. W ramach projektu, w terminie od 29 stycznia do 8 października 2017 r., opublikowany zostanie cykl edukacyjny składający się z 10 artykułów o tematyce ekonomicznej. Artykuły będą jednocześnie publikowane na ww. stronie projektu.

2. Cel:

Ugruntowanie wiedzy przedstawionej w artykułach z cyklu „Domowe finanse”.

3. Adresaci:

Czytelnicy tygodnika „Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.gosc.pl z terenu całej Polski.

4. Quiz:

Quiz internetowy składa się z 10 edycji, z których każda dotyczy innego artykułu ukazującego się w ramach ww. cyklu edukacyjnego. W quizie zamieszczone będą pytania tematycznie powiązane z danym artykułem opublikowanym na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” oraz na stronie http://gosc.pl/Domowe_finanse. Pytania będą sprawdzały zrozumienie artykułów. Quizy będą aktywne każdorazowo przez tydzień od dnia publikacji danego artykułu z cyklu „Domowe finanse”.

5. Losowanie nagród za udział w quizie:

Spośród tych uczestników każdej edycji quizu, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania, komisja wybierze każdorazowo drogą losowania pięciu laureatów.

6. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W quizie i w losowaniu nagród nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie quizu. Quiz dostępny jest wyłącznie dla osób zalogowanych, logować się można przez konto na portalu wiara.pl lub przez konta na portalach społecznościowych Facebook, Google+. Każdy uczestnik quizu może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach danej edycji quizu i – jeśli zostanie wylosowany – otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Skład komisji losującej nagrody:

ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”

Maria Kotas – koordynator projektu „Domowe finanse”

Wiesława Dąbrowska-Macura – sekretarz redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”

8. Rozstrzygnięcie 10 edycji quizu i nagrody:

Rozstrzygnięcie danej edycji quizu nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po wygaśnięciu danego quizu na ww. stronie internetowej.

Listy laureatów quizu, zawierające ich nicki, zostaną opublikowane na stronie internetowej http://gosc.pl/Domowe_finanse w miejscu poświęconym quizowi niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej edycji quizu.

Lista laureatów wszystkich 10 edycji quizu zostanie opublikowana na stronie projektu 13 października 2017 r.

Nagrody przewidziane w ramach wszystkich 10 edycji: gry planszowe Carcassonne oraz Eurobiznes (jeden komplet zawiera dwie gry).

Organizator poinformuje laureatów quizu o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, używając używając adresów e-mail powiązanych z kontami, do których laureaci byli zalogowani, w terminie do dwóch tygodni od jego rozstrzygnięcia. Na tym etapie każdy z laureatów zostanie poproszony o podanie adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi quizu, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Nagrody zostaną przesłane laureatom quizu za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu trzech tygodni od rozstrzygnięcia quizu na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata quizu, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@gosc.pl lub braku możliwości poinformowania uczestnika o nagrodzie i sposobach jej wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Praw wynikających z uczestnictwa w quizie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść na osoby trzecie.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

W trakcie trwania quizu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w quizie oraz zmiany czasu trwania quizu, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie http://gosc.pl/Domowe_finanse.

Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w quizie internetowym, zobowiązane są do przesłania wraz z odpowiedziami pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w quizie i losowaniu. Dokonać tego należy na adres: projekt@gosc.pl.

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w quizie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia badania oraz losowania nagród i dostarczenia nagród laureatom. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922..). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie i dostarczenie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o quizie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 19.01.2017 r.

« 1 »
Poprzednie cykle edukacyjne