Finał Kongresu Miłosierdzia Bożego

KAI

publikacja 05.10.2011 13:20

Ponownym zawierzeniem świata Miłosierdziu Bożemu, przekazaniem ognia miłosierdzia przedstawicielom pięciu kontynentów i rozesłaniem Apostołów Bożego Miłosierdzia na cały świat – zakończył się 5 października II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

Finał Kongresu Miłosierdzia Bożego Bazylika w Krakowie Łagiewnikach HENRYK PRZONDZIONO /foto gość

W niedługim czasie, wsparci przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przewidujemy powołanie Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego, która będzie miała na celu zgłębianie doktryny i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego - napisał kard. Stanisław Dziwisz w przesłaniu kończącym II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego.

Metropolita krakowski przekazał przedstawicielom pięciu kontynentów ogień miłosierdzia, który Jan Paweł II zapalił w 2003 r. w kaplicy w Watykanie, a później przekazał go do sanktuarium w Łagiewnikach. Podczas uroczystości nastąpiło ponowne zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu. Hierarchowie wspólnie wypowiedzieli te same słowa, które wymówił Jan Paweł II podczas zawierzenia świata miłosierdziu w 2002 r. w Łagiewnikach.

W trakcie dzisiejszej uroczystości kard. Dziwisz przekazał relikwię – kroplę krwi bł. Jana Pawła II, Carlowi Andersonowi, najwyższemu Rycerzowi Zakonu Kolumba. Relikwie papieża zostaną umieszczone w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Waszyngtonie.

Kard. Christoph Schonborn, arcybiskup Wiednia, dziękując wszystkim za przybycie ogłosił, że kolejny kongres miłosierdzia w 2014 r. odbędzie się prawdopodobnie w Bogocie. Hierarcha podkreślił także, że członkowie zgromadzenia kardynalskiego zwrócili się z prośbą do papieża Benedykta XVI o ogłoszenie św. Faustyny Doktorem Kościoła.

Kard. Dziwisz w przemówieniu na zakończenie kongresu podkreślił, że Miłosierdzie Boże jest kluczem do zrozumienia człowieka i jego misji w tym świecie. Jest nadzieją, która otwiera na nieznaną przyszłość i dodaje odwagi do podejmowania wyzwań współczesności.

„Prosimy Ducha Świętego, aby nas prowadził po drogach Bożego Miłosierdzia do współczesnego człowieka i świata. Pragniemy być świadkami miłosierdzia we współczesnym świecie przez modlitwę, słowo i czyny miłosierdzia” - mówił metropolita krakowski. „Jako przedstawiciele wszystkich kontynentów przywieźliście to wołanie tu do krakowskich Łagiewnik, by w tym miejscu, gdzie św. Faustyna przyjęła orędzie miłosierdzia, przedstawić Je Bogu” - zaznaczył.

„Z wszystkich zakątków świata, gdzie panują wojny i przemoc, nienawiść i prześladowanie człowieka, wznosi się wołanie o miłosierdzie. Człowiek doświadczany kataklizmami w przyrodzie, które przynoszą cierpienie i śmierć niewinnych ludzi, potrzebuje łaski miłosierdzia, które przynosi pokój ludzkiemu sercu i staje się początkiem przebaczenia i pojednania” - mówił do zgromadzonych kard. Dziwisz. Jego zdaniem Miłosierdzie Boże jest potrzebne wszędzie, gdzie widzimy brak szacunku dla życia i godności człowieka, gdzie neguje się wartość ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia tam, gdzie panuje niesprawiedliwość społeczna i uprzedzenia rasowe, gdzie brak jest prawdy i wolności.

„Świadomi tych wszystkich trudności za bł. Janem Pawłem II pragniemy odnowić akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Po raz pierwszy dokonał tego aktu 17 sierpnia 2002 roku na zakończenie konsekracji tej Bazyliki” - przypomniał kardynał.

„Pragniemy tę 'iskrę Bożej łaski' rozniecać w sercach ludzi wątpiących i poszukujących, zmęczonych nieszczęściami i kataklizmami. Chcemy dziś 'ogień miłosierdzia' zabrać z tego miejsca, gdzie zapłonął w tak niezwykły sposób w sercu św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, by zanieść go na krańce świata” - podkreślił kard. Dziwisz.

„Chcemy być wierni testamentowi bł. Jana Pawła II, który parafrazując słowa św. Faustyny powiedział: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” - zwrócił uwagę metropolita krakowski.

„Niech to zadanie bycia świadkami miłosierdzia będzie naszym postanowieniem kongresowym, z którym wrócimy do naszych domów” - zaapelował kard. Dziwisz.

Metropolita krakowski zaprosił również na Światowe Spotkania Apostołów Bożego Miłosierdzia za trzy lata. W Kongresie od 1 do 5 października wzięło udział dwa tysiące osób z 70 krajów świata.

Oto pełny tekst przesłania II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia:
„Drodzy uczestnicy II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia,
Drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia,
Wobec wielu problemów, zagrożeń i kryzysów, a szczególnie poważnego zagrożenia utraty wiary przez młode pokolenie, zgromadziliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, by wpatrywać się w oblicze Jezusa Miłosiernego i szukać motywów nadziei. Jeszcze raz mocno zabrzmiały w naszych uszach słowa skierowane przez Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego” (Dz 300). Ojciec Święty Jan Paweł II, odczytując orędzie Jezusa Miłosiernego, dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i przypomniał, że stąd wyszła iskra Bożego miłosierdzia, którą ogniem Bożej miłości powinna ogarnąć cały świat. Mówił wtedy: „Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że „stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (Dz 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia” (Jan Paweł II, Homilia w Łagiewnikach, 17.08.2002).
Patrząc na rzesze pielgrzymów, które nawiedzają Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach uświadomiliśmy sobie, że znajdujemy się w miejscu szczególnym. Sam Bóg wybrał to miejsce, aby poprzez życie i świadectwo św. Faustyny objawiać światu tajemnicę swojej miłości miłosiernej. Pan Jezus powiedział do swojej Sekretarki: „Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich, są ukoronowane miłosierdziem” (Dz 301. Dlatego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jest przede wszystkim miejscem błagania o Boże Miłosierdzie „dla nas i całego świata”. Tutaj odczuwamy zagęszczenie trudnych ludzkich spraw, cierpień, dramatów osobistych i rodzinnych. Od wielu lat skupia się tu jak w soczewce wołanie o Boże Miłosierdzie i o nadzieję dla człowieka i dla świata.
Kontemplując oblicze Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach uświadamiamy sobie, że to miejsce jest również symbole wielkiej walki o dusze ludzkie. Siostra Faustyna usłyszała pewnego dnia zaproszenie skierowane do niej przez Pana Jezusa: „Pomóż mi, córko moja, ratować dusze”(Dz 1032). Sama odpowiedziała na to wezwanie: „Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie, oto idę na podbój dusz, wsparta Twoją łaską” (Dz 1488). Podstawową misją Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach jest więc walka o dusze ludzkie, o ich zbawienie, o nawrócenie i o ich świętość. Jan Paweł II wyjaśnia nam, że „nawrócenie do Boga jest zawsze owocem ‘odnalezienia’ tego Ojca, który bogaty jest w miłosierdzie” (Dives in misericordia, 13). Tu dokonują się spotkania z Bożą miłością, które decydują o losie człowieka.
Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach jest też szkołą nadziei. W świecie zawrotnego postępu nauki i techniki, a jednocześnie wstrząsanym głębokimi kryzysami, nasza nadzieja wystawiona jest na wielka próbę. Sam postęp naukowy i techniczny coraz częściej jawi się nie tylko jako szansa dla człowieka, ale także jako zagrożenie. Wielu ludzi traci – w tym młodych – poczucie sensu własnej egzystencji. Na ten szerzący się dzisiaj pesymizm i głęboki kryzys nadziei, Ojciec Święty Benedykt XVI odpowiada: „To nie nauka zbawia człowieka. Człowiek jest zbawiony przez miłość… Istota ludzka potrzebuje miłości bezwarunkowej, potrzebuje pewności, która pozwala jej powiedzieć: ‘Ani śmierć ani Życie.. ani czas teraźniejszy, ani przyszły, ani moce… ani żadne stworzenie nie może nas oddzielić od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym’(Rz 8,38-39). Jeśli istnieje taka miłość absolutna, wtedy - i tylko wtedy - człowiek jest 'odkupiony'...” (Spe salvi, n.26).
Dziś pragniemy potwierdzić naszą wierność orędziu Bożego Miłosierdzia przekazanemu światu przez św. Faustynę, wyjaśnianemu przez bł. Jana Pawła II i potwierdzonemu przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Tu w Krakowie – Łagiewnikach, skąd wyszła iskra miłosierdzia i skąd ogień miłosierdzia rozchodzi się na cały świat, chcemy służyć wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy więc wszystkich czcicieli do źródła, z którego bije ożywcza woda, które oczyszcza i daje nadzieję, do Krakowa – Łagiewnik przez cały rok, a szczególnie za trzy lata na Światowe Spotkania Apostołów Bożego Miłosierdzia, aby u samego źródła umacniać swoją wiarę, nadzieję i miłość. Chcemy wspólnie rozważać tajemnicę Miłosierdzia Bożego i z radością przekazywać ją współczesnemu światu spragnionemu Boga.
W niedługim czasie, wsparci przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przewidujemy powołanie Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego, która będzie miała na celu zgłębianie doktryny i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.
Stanisław Kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski
Kraków-Łagiewniki, 5.10.2011”