Jak żyli cystersi przed wiekami? Zobacz pod dachem katedry w Pelplinie

Materiał Partnera

dodane 22.11.2019 13:14

Powstała nowa powierzchnia wystawiennicza dzięki udostępnieniu poddasza Katedry jako nowej ścieżki dla zwiedzających.

Jak żyli cystersi przed wiekami? Zobacz pod dachem katedry w Pelplinie

Przypomnijmy. W Pelplinie 9 września 2016 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanym przez sekretarza stanu Jarosława Sellina, a Diecezją Pelplińską, reprezentowaną przez biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nr. POIS.08.01.00-00-0048/16-00 pod nazwą „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN)
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN

W ramach realizowanego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstała nowa powierzchnia wystawiennicza dzięki udostępnieniu poddasza Katedry jako nowej ścieżki dla zwiedzających. Na poddaszu eksponowane są zabytki techniki których uzupełnieniem będzie w przyszłości makieta topograficzna całego założenia pocysterskiego w Pelplinie, wraz z otaczającym terenem, podzielona na cztery części przedstawiające kolejne etapy rozbudowy założenia. Historia Bazyliki, sposób wykorzystania zabytków techniki do wciągania materiałów budowlanych podczas budowy Katedry oraz realia codziennego życia cystersów zostaną przedstawione na tablicach informacyjnych.
Na poddaszu Bazyliki Katedralnej znajduje się najstarszy zespół urządzeń technicznych w Polsce i jeden z najstarszych w Europie. Te nowatorskie, jak na tamtejsze czasy, urządzenia były wykorzystywane w trakcie budowy Bazyliki. Te cenne zabytki techniki, zlokalizowane na powierzchni 1250 m2, nie były do tej pory udostępniane zwiedzającym ze względu na zły stan zachowania zabytków, jak i samej więźby dachowej. Teraz, dzięki środkom unijnym każdy odwiedzjący Pelplin będzie miał możliwość wejścia na poddasze Bazyliki i zapoznania się z historycznymi urządzeniami i ich rolami przy budowie obiektu.

Tagi: