Nowy numer 2/2021 Archiwum

In vitro zahamowane

Projekt Ministerstwa zdrowia regulujący kwestie in vitro spotkał się z tak miażdżącą krytyką innych resortów, że w tej kadencji Sejmu prawdopodobnie w ogóle nie będzie przyjęty.

W lipcu Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”. Teraz na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiły się opinie innych resortów na temat tego projektu. Są one tak krytyczne, że prace nad ostateczną wersją ustawy potrwają jeszcze wiele miesięcy. Procedura uzgadniania różnic między resortami jest skomplikowana i czasochłonna.

Zarodek bez praw

Aby zrozumieć, dlaczego szanse uchwalenia jednej wersji ustawy są znikome, warto pokazać, jak wielkie są rozbieżności. Zgodnie z nauczaniem Kościoła metoda sztucznego zapłodnienia powinna być całkowicie zakazana. Jeśli jednak nie jest to możliwe, to należy dążyć do ograniczenia jej negatywnych skutków, w tym przypadku byłby to zakaz niszczenia już istniejących zarodków ludzkich oraz wytwarzania i mrożenia nadliczbowych. Projekt Ministerstwa Zdrowia tych warunków nie spełnia, więc dla katolików jest nie do przyjęcia.

Najważniejsze zastrzeżenie formułuje Ministerstwo Sprawiedliwości: projekt nie określa statusu ludzkiego zarodka, jest on traktowany jak zygota lub grupa komórek. Oznacza to, że godność zarodka nie jest respektowana, choć – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 2011 r. – powinna być. Propozycja Ministerstwa Zdrowia nie określa szczególnych obowiązków zakładów leczniczych do utrzymania zarodka przy życiu. – Zgodnie z zaproponowanymi w projekcie rozwiązaniami o losach utworzonego pozaustrojowo zarodka decydują dawcy komórek rozrodczych na podstawie własnej woli oraz lekarze, dla których jedyną granicę działania określa aktualny stan wiedzy medycznej – krytykuje resort sprawiedliwości. Projekt nie wskazuje też, co należy zrobić z niewykorzystanymi zarodkami, choć wprowadza odpowiedzialność karną za niszczenie zdolnych do życia. Główny Inspektor Danych Osobowych wytknął, że projekt nie wskazuje górnej granicy okresu przechowywania danych w banku komórek rozrodczych i zarodków.

Eugenika prenatalna

Regulacja zabrania testowania zarodków w celu ich selekcji, pozwala natomiast na ich selekcję i modyfikację linii genetycznej ze względu na wady dziedziczne. Zapis taki to eugenika, która przewiduje eliminację ze społeczeństwa m.in. osób chorych. Przeciwko niemu zdecydowanie opowiedziała się kancelaria premiera, która uważa, że należy zabronić selekcji zarodków ze względu na płeć i w celu uniknięcia wad genetycznych.

Nie zgadza się też na niszczenie zarodków, które zostaną uznane za niezdolne do prawidłowego rozwoju. Rządowe Centrum Legislacyjnie (RCL) wśród wielu krytycznych uwag do projektu podkreśla, że należy dokładnie zdefiniować, co to znaczy „zarodek zdolny do prawidłowego rozwoju”.

Resort sprawiedliwości wskazuje, że regulacja nie respektuje prawa dziecka do poznania tożsamości biologicznej. Po osiągnięciu pełnoletniości będzie ono mogło jedynie poznać miejsce i datę pobrania komórek rozrodczych lub utworzenia zarodka. Taki zapis jest sprzeczny z konwencją o prawach dziecka, która gwarantuje mu prawo do poznania tożsamości biologicznej.

Z kolei Ministerstwo Pracy zwraca uwagę, że przepis mówiący o obowiązku poszanowania praw dziecka ma charakter wyłącznie deklaratywny, a regulacja nie gwarantuje w dostatecznym stopniu respektowania jego praw. Według kancelarii premiera warunkiem chroniącym prawa dziecka powinien być wymóg, że z in vitro mogą korzystać tylko małżeństwa, a przy kwalifikacji trzeba brać pod uwagę, czy zapewnią one bezpieczne środowisko rodzinne.

Nie leczy bezpłodności

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na zasadniczą manipulację, jakiej dopuścili się autorzy projektu, nazywając go ustawą o leczeniu niepłodności, choć dotyczy jedynie kwestii in vitro. Rzecznik jednoznacznie stwierdza, że „zapłodnienie in vitro nie jest leczeniem niepłodności”. W związku z tym postuluje uzupełnienie ustawy o uregulowanie prawne wszystkich sposobów leczenia niepłodności. Na ten sam problem zwraca uwagę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wytyka też, że projekt kompletnie pomija takie działania jak poradnictwo medyczne, diagnozowanie przyczyn niepłodności, zachowawcze leczenie farmakologiczne czy leczenie chirurgiczne. Dlatego postuluje, aby jednostki zajmujące się in vitro miały obowiązek diagnozowania i leczenia niepłodności. Inaczej „medycznie wspomagana prokreacja będzie mogła być prowadzona »na życzenie«” – ostrzega. Ministerstwa zwracają uwagę, że regulacja nie uzależnia dostępu do in vitro od bezskuteczności wcześniejszego leczenia niepłodności, np. farmakologicznego. W projekcie nie ma górnej granicy wiekowej dla par pragnących zastosować in vitro, co stwarza niebezpieczeństwo, że będą z niego korzystać pary, które nie zdołają zapewnić dziecku warunków do jego prawidłowego rozwoju.

Niezgodny z dyrektywami unijnymi

Projekt kompromitują uwagi Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Analizuje ono ustawę pod kątem zgodności z przepisami unijnymi, bowiem jednym z jej celów jest wdrożenie dyrektyw UE, m.in. w sprawie in vitro. Resort spraw zagranicznych sformułował zastrzeżenia aż do 29 przepisów projektu. Na przykład jako sprzeczną z normami unijnymi wskazuje regulację, która zezwala w szczególnych przypadkach na pobranie komórek w innym podmiocie leczniczym niż ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji. Tymczasem Unia wymaga, aby wykonywały to tylko osoby odpowiednio przeszkolone i w akredytowanych warunkach. Innym brakiem projektu jest nieuwzględnienie części dyrektyw unijnych, np. dotyczących centrów leczenia niepłodności.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama